Fiscal

Detectar possibles contingències i adoptar mesures preventives és la millor manera de mantenir un bon ordre fiscal

Àmbit:

No hi ha dubte que els impostos tenen un paper molt rellevant en el nostre dia a dia. La complexitat de la normativa, els canvis legislatius constants i l’existència de diferents sistemes tributaris per raó de les comunitats autònomes aconsellen un bon assessorament per aconseguir la màxima optimització fiscal tant en l’àmbit personal com empresarial:

Actuació en:

  • confecció i tramitació d’impostos en general, tant directes com indirectes
  • assessorament i planificació fiscal a societats i persones físiques, tant a escala nacional com internacional
  • assistència i representació davant l’Administració, ja sigui nacional, autonòmica o local, en procediments de gestió, d’inspecció, de recaptació, sancionador, etc.
  • defensa per mitjà de recursos i reclamacions davant els òrgans administratius i contenciosos administratius
  • empresa familiar i la seva planificació jurídica i fiscal (protocol familiar, traspàs generacional, successions i donacions, etc.)
  • liquidació dels impostos de successions i donacions de contribuents nacionals i estrangers

< Tornar

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.