Civil i immobiliari

El tracte personalitzat amb el client ens distingeix

Àmbit:

Quan tractem els assumptes que afecten l’esfera més personal, els dediquem l’atenció i el tacte que requereixen perquè el client trobi en nosaltres un autèntic suport jurídic personal. D’altra banda, l’assessorament en les operacions amb terrenys i la negociació de compra o construcció d’immobles estan envoltats i afectats per tants factors que requereixen una preparació i una experiència evidents.

Successions:

 • planificació d’herències
 • protecció de patrimonis (familiars, d’incapaços, menors, etc.): testaments, memòries, codicils, fideïcomisos, pactes successoris, substitucions
 • acceptacions i repudiacions d’herències, testamentaries i abintestats
 • partició d’herències, marmessors, comptadors partidors

Família:

 • tutela de persones incapaces, adopció, paternitat, filiació
 • regulació de les parelles de fet, capitulacions matrimonials
 • separacions i divorcis de mutu acord

Contractual i immobiliari:

 • redacció, modificació i assistència a signatura de contractes
 • compravendes, permutes, drets d’ús i habitació
 • arrendaments: LAU 1964, Decret Boyer, LAU 1994
 • propietat horitzontal: assessorament en juntes de propietaris, canvis d’estatuts i reglaments interns, etc.
 • contractes de promoció, inversió i finançament: operacions immobiliàries d’hotels, centres comercials, oficines i naus industrials, habitatges, etc.
 • contractes de construcció, drets de superfície, declaracions d’obra nova i divisió en propietat horitzontal, etc.
 • contractes de garantia: hipoteques, penyores, fiances i avals, etc.
 • problemes registrals, càrregues hipotecàries, servituds
 • assessorament urbanístic

< Tornar

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.