Carta dels socis
Benvolguts clients, col·laboradors/es i amics/gues:

Avui dia, estem immersos en un nou món de relacions econòmiques, en què els comportaments reglats per assegurar l´ètica en la tasca diària resulten una premissa necessària per mantenir el nivell d’excel·lència que sempre ens ha caracteritzat.

Plasmar i comprometre’s al compliment d’un Codi Ètic, que exposa els principis troncals del bon fer a la feina, és una necessitat que tan sols confirma el nostre procedir diari des de sempre. Però és costum, des de fa uns quants anys, que tot això es relacioni en un decàleg, i nosaltres no podem deixar de tenir el nostre.

Així doncs, presentem el nostre Codi Ètic, que és el reflex dels nostres principis i del nostre compromís envers els clients, els col·laboradors/es i els companys/es de professió, en qualsevol circumstància, negociació o litigi.

Els principis deontològics de l’advocacia són sempre respectats en el desenvolupament de la nostra professió, però avui el bon govern i les bones pràctiques requereixen un pas més.

El nostre Codi Ètic representa aquest pas més.

Ana Bonilla – Cristina Burguera – Gonzalo Gomis – Juan Núñez


 civil_e_inmobiliarios_logoMissió i valors de BDabogados

Un dels valors fonamentals de BDabogados és la dotació de valor afegit als clients amb què treballem, aportant els nostres coneixements i experiència en les diferents especialitats sobre les quals versa el nostre assessorament.

BDabogados només ha anat creixent en especialitats que és conscient que domina, però preservant la seva característica primordial d’assessors “de capçalera”, cosa que li permet mantenir en tot moment una visió global de les necessitats del client, procurant l’encaix harmònic de les actuacions per un determinat assumpte dins de la seva estructura general, no prometent objectius que no es puguin garantir, i desenvolupant una tasca competent i ajustada als mitjans que exigeixi l’assumpte.

Mantenim un cost honest i contingut gràcies a una bona organització interna. El nostre baluard consisteix, doncs, a treballar molt i bé, en general i per a cada tema, en la mesura que aquest tema requereixi.

Proporcionem assessorament integral i complet, tant a nivell nacional com internacional, gràcies a una àmplia xarxa de col·laboradors/es. No per acudir a una col·laboració externa deixem de mantenir el contacte amb el client, que rep en tot moment atenció personalitzada.

Per això, acudim als millors especialistes per a aquelles qüestions que entenem han de ser tractades per especialistes externs. Per tant, la nostra missió és treballar per als nostres clients des d’un vessant multidisciplinari, amb un servei cada cop més complet i especialitzat, procurant la màxima qualitat dels nostres serveis i, en tot moment, el compliment de la normativa vigent, d’acord amb les normes deontològiques de l’advocacia i assegurant l’absència de conflictes d’interès.

Sobre la base d’aquest objectiu principal, compartim els valors d’actuació següents :


BD_Abogados-especialidades_fiscalObjecte del Codi Ètic

Mitjançant aquest Codi Ètic, des de BDabogados mostrem la nostra voluntat i compromís de fer les coses bé, essent una eina de gran valor per ajudar-nos a adoptar les millors decisions per al despatx.

Així, el Codi Ètic constitueix el punt de partida sobre el qual construir la nostra cultura corporativa i una política de compliment corporatiu efectiva, una cultura que és responsabilitat de tots els integrants de BDabogados.

Per això, l´objecte d´aquest Codi Ètic és establir els criteris generals de conducta que orienten l´exercici professional de la nostra activitat.

En concret, tots els integrants de BDabogados orienten les seves actuacions en base a les pautes següents:


BD_Abogados-mercantil_y_societarioAbast del Codi Ètic

Les pautes de conducta d’aquest Codi es configuren com a directrius de compliment obligat per a tots els integrants de BDabogados. En concret, aquest Codi Ètic arriba a les persones següents:

Tots els integrants de BDabogados estan informats de l´existència d´aquest Codi Ètic, disponible per poder consultar el seu contingut per qualsevol persona. BDabogados s’assegurarà que tots i cadascun dels integrants del despatx llegeixin i entenguin el contingut d’aquest document.

Aquest Codi Ètic cobreix totes les activitats ordinàries de tots els integrants de BDabogados, així com qualsevol de les accions que es duen a terme durant la jornada laboral o fora en nom de BDabogados o que poguessin impactar en la seva reputació i imatge comercial.


BD_Abogados-arbitraje_y_mediacionEls nostres compromisos

Compromís amb la legalitat

Les activitats empresarials i professionals a BDabogados es desenvolupen amb estricte compliment de la legalitat vigent.

Des de BDabogados es promou el reconeixement i la valoració dels comportaments que siguin acords amb els principis establerts en aquest Codi.

Els advocats de BDabogados coneixen particularment la legislació que afecti les seves àrees d’activitat respectives.

Socis

Els socis de BDabogados es comprometen a proporcionar tots els mitjans necessaris per difondre, promoure i incentivar els valors establerts en aquest Codi.

Els socis de BDabogados serveixen d’exemple en el comportament i marquen un alt nivell d’exigència en el compliment d’aquest Codi i altres estàndards de compliment ètic i normatiu.

Compromís amb els integrants del despatx

Tracte respectuós i interdicció de la discriminació

A BDabogados ens preocupem per potenciar un clima laboral positiu en què tots els integrants siguin tractats amb imparcialitat, respecte i dignitat. En aquesta mesura, es fomenta un estil de direcció participatiu en què es potenciï la comunicació, iniciativa i treball en equip.

BDabogados es compromet a mantenir un entorn de treball lliure de tota discriminació i de qualsevol conducta que impliqui una situació d’assetjament.

Tots i cadascun dels nostres integrants són tractats de manera justa i amb respecte.

A BDabogados no tolerem cap tipus de conducta abusiva, hostil o ofensiva, ja sigui verbal o física.

Igualtat d’oportunitats

BDabogados es compromet a establir una política efectiva d´igualtat d´oportunitats perquè els seus integrants desenvolupin la seva activitat professional sobre la base del principi de mèrit. Les decisions de selecció i promoció sempre es basen en valoracions de caràcter objectiu. A més, BDabogados es compromet a mantenir una política d’inversió per a l’aprenentatge i la formació professional dels seus integrants.

Qualsevol tipus de promoció respon als principis de mèrit i capacitat definits en els requisits del lloc de treball, assegurant la igualtat d´oportunitats i el foment d´una cultura basada en el mèrit.

Seguretat i salut a la feina

BDabogados se compromete a promover en el despacho un entorno seguro y estable. Para ello, se asegurará de que todos los integrantes del despacho estén formados suficientemente en materia de prevención de riesgos laborales.

Fomento del equilibrio personal y profesional

BDabogados fomentará un equilibrio entre la vida personal y profesional de sus integrantes ya que reconoce los beneficios que este equilibrio proporciona tanto para los mismos como para el propio despacho.

BDabogados es compromet a promoure al despatx un entorn segur i estable. Per això, s’assegurarà que tots els integrants del despatx estiguin formats suficientment en matèria de prevenció de riscos laborals.

Foment de l’equilibri personal i professional

BDabogados fomentarà un equilibri entre la vida personal i professional dels seus integrants ja que reconeix els beneficis que aquest equilibri proporciona tant per als mateixos com per al despatx.

Conflictes d’interès

Els conflictes d’interès apareixen quan els nostres interessos personals interfereixen directament o indirectament amb els interessos de BDabogados, o els de BDabogados amb els dels clients.

Tots els que formem part de BDabogados hem d’evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre els nostres interessos personals i els de BDabogados, i abstenir-nos de representar el despatx, intervenir o influir en la presa de decisions en les quals, directament o indirectament, nosaltres mateixos o un tercer lligat a nosaltres per qualsevol relació econòmica, familiar o professional significativa, tinguéssim o tingués un interès personal.

Els integrants del despatx que es trobin en situació de conflicte estan obligats a comunicar-la de manera immediata. Així com també hauran de comunicar si desenvolupen personalment o mitjançant un tercer lligat a ell activitats professionals que desenvolupa BDabogados tant com si són partícips de la societat, com si són treballadors o assessors, ja sigui de forma gratuïta com a remunerada.

De la mateixa manera, tots els que formem part de BDabogados hem d’evitar situacions que puguin suposar un conflicte d’interès entre BDabogados i el client, de manera que sempre prevalgui l’interès del client, i és incompatible qualsevol remuneració diferent dels honoraris meritats per la feina feta per al client, quan els interessos poguessin ser contraposats.

Regals i invitacions

Tots els integrants de BDabogados tenim en compte que acceptar o donar regals pot crear la sensació d’obligatorietat. Per això, no s’acceptaran obsequis o atencions que superin el simple detall social o l’agraïment després de la prestació de serveis jurídics.

Compromís amb tercers

Amb l’Administració pública

En les relacions amb l’Administració Pública, BDabogados respectarà fidelment el que estableix la normativa vigent.

Mitjançant aquest Codi Ètic, BDabogados posa de manifest el seu rebuig absolut a qualsevol pràctica vinculada amb la corrupció al sector de les seves relacions amb les diferents administracions públiques.

Amb els nostres proveïdors de serveis i productes

Pel que fa als nostres proveïdors, ens basem en els principis de lleialtat, transparència i col·laboració recíproca.

Esperem també que els nostres proveïdors compleixin els requeriments legals aplicables a les seves relacions empresarials. Per això, s’aplicarà el procediment anomenat “Conegui el vostre Client” per assegurar que els tercers respectaran les nostres polítiques de compliment i les lleis aplicables.

En cas que algun dels nostres proveïdors adopti comportaments no conformes amb aquest Codi Ètic, BDabogados podrà adoptar les mesures oportunes i fins i tot rebutjar col·laborar en el futur amb aquest proveïdor.

Està prohibit que qualsevol integrant de BDabogados ofereixi o autoritzi l’oferiment, ja sigui directe o indirecte, de qualsevol objecte de valor a qualsevol proveïdor per obtenir un avantatge indegut.

Tota decisió de contractació d’un nou proveïdor ha d’estar sustentada tècnicament i econòmicament i no ha de permetre favoritismes de cap naturalesa. En aquest sentit, la qualitat, el preu, l’ètica, la integritat, el compliment i l’experiència són els únics criteris de selecció aplicables a aquestes relacions. Els proveïdors habituals són acarats regularment i periòdicament en les seves prestacions.

Qualsevol persona que representi BDabogados en les seves relacions amb algun dels nostres proveïdors de serveis ha de complir amb la llei i aquest Codi Ètic.

Amb els nostres clients i el mercat

BDabogados es compromet també al compliment de la normativa sobre lliure competència, així com a dur a terme les seves activitats de manera honesta i ètica.

BDabogados i els seus integrants vetllaran per oferir una informació veraç sobre els serveis oferts pel despatx, sense que es permeti oferir informació falsa als clients que els pugui induir a error.

Compromís amb el medi ambient

A BDabogados som conscients de la importància del respecte al medi ambient en les activitats empresarials. En aquest sentit, a BDabogados es respectarà sempre la legislació aplicable en matèria mediambiental, adoptant les mesures adequades per a la minimització de residus i l’optimització dels recursos de què disposi el despatx.

Compromisos en relació amb l’activitat de BDabogados

Qualitat

BDabogados es compromet a assegurar la qualitat dels seus serveis per a la satisfacció dels clients. Per això, les activitats econòmiques de BDabogados es guiaran pels principis següents:

Reserva de la informació confidencial

Des de BDabogados es protegeix la informació relativa a clients i proveïdors.

Tots els integrants de BDabogados guarden confidencialitat sobre tota aquella informació reservada i delicada a què es tingui accés. A més, es preserva perquè no pugui ser utilitzada de manera inadequada en benefici propi o de tercers. Aquesta confidencialitat inclou amics i familiars.

BDabogados respecta la informació de clients, proveïdors i col·laboradors. Ens regim pels principis de confidencialitat i privadesa. En aquest sentit, es garanteix una total protecció de la informació confidencial i el seu ús adequat, ja sigui informació proporcionada directament a BDabogados o a la qual s’hagi tingut accés a l’exercici de les seves funcions. En conseqüència, s’entendrà com a informació confidencial tant la relativa a BDabogados com la de tercers a què s’hagi tingut accés.

Els integrants de BDabogados que, per al correcte desenvolupament dels seus serveis, hagin de fer ús de certificats digitals del despatx o de tercers, en limitaran l’ús al que estableix la normativa interna que regula aquesta matèria, i ha de procedir a desinstal·lar-la quan finalitzi la necessitat del concret certificat digital, conforme el que estableix aquesta normativa.

Ús dels recursos de BDabogados

BDabogados posa a disposició dels seus integrants els recursos que necessitin per a l’exercici de la seva activitat professional. En aquesta mesura, tots els integrants de BDabogados són conscients de la necessitat de cuidar i protegir els recursos del despatx, així com del seu ús correcte. Per això, tots els integrants de BDabogados es comprometen a fer-ne un ús racional.

Tractament de la informació i del coneixement

BDabogados declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en totes les actuacions. En particular totes les transaccions econòmiques de BDabogados són comptabilitzades amb claredat i precisió en els registres corresponents, així com totes les operacions realitzades i despeses incorregudes.

De la mateixa manera, la informació econòmica financera és un reflex fidel de la situació econòmica, financera i patrimonial del despatx, d’acord amb els principis de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera.

Blanqueig de capital

BDabogados garanteix que en el desenvolupament de la seva activitat es respectarà plenament la regulació en matèria de blanqueig de capitals.

Des de BDabogados es requerirà, amb la finalitat de prevenir conductes il·lícites, determinada informació prèvia a l’establiment d’una relació comercial i, d’altra banda, es lliurarà la documentació que calgui a aquests efectes, quan aquesta sigui requerida per tercers. Així mateix, es prohibeix terminantment qualsevol activitat susceptible d’interpretar-se com a un delicte de blanqueig o de finançament del terrorisme, com podrien ser l’acceptació de fons amb desconeixement del seu origen.

Corrupció

BDabogados està compromesa amb l’estricte compliment de les disposicions aplicables en matèria d’anticorrupció.

BDabogados manté una política de tolerància zero contra la corrupció i el suborn i, en general, contra qualsevol pràctica il·lícita en el desenvolupament dels seus negocis.

Com a regla general, cap integrant de BDabogados no pot oferir, autoritzar o lliurar reagl o qualsevol altre tipus de retribució, ni oferiment o promesa d’obtenir-lo, així com tampoc atendre la sol·licitud de regal o retribució realitzada per part d’aquells amb qui contracti, ja siguin de l’àmbit públic o privat.

Canal Intern de Comunicació i Denúncia

El Canal Intern de Comunicació i Denúncia de què disposa BDabogados serà el que s’utilitzi per comunicar l’existència de qualsevol possible violació de les disposicions del present Codi Ètic.

Barcelona, setembre 2022


 

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.