sistema-de-cálculo-de-la-plusvalía-municipal

Efectes de la sentència del tribunal constitucional 182/21 sobre el sistema de càlcul de la plusvàlua municipal: o tots moros o tots cristians.

22 febrer, 2022

El TC el 26 d’octubre passat dicta la seva sentència 182/2021 declarant la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 de la LRHL per vulnerar el principi de capacitat econòmica, els expulsa de l’ordenament jurídic, deixant un buit normatiu sobre la…

Llegir més [+]

Qué-supone-la-Sentencia-del-Tribunal-de-Justicia-de-la-UE-TJUE-del-pasado-27-de-enero-contra-la-Declaración-de-Bienes-en-el-Extranjero-720

Què suposa la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE TJUE del 27 de gener passat contra la Declaració de Béns a l’Estranger 720?

1 febrer, 2022

La sentència del TJUE ha determinat que la legislació espanyola que obliga els residents a Espanya a declarar els seus béns o drets situats a l’estranger és contrària al dret de la Unió Europea. Així de contundent s’ha pronunciat el Tribunal a la seva Sentència…

Llegir més [+]

Principales-novedades-fiscales-proyectadas-para-2021

Principals novetats fiscals projectades per 2021

9 desembre, 2020

Introducció Actualment existeixen dos Projecte de Llei que s’estan tramitant al Congrés de Diputats que introdueixen modificacions rellevants en l’àmbit fiscal: El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021, prevista la seva aprovació al desembre de 2020, amb entrada en vigor el 2021.01.01…

Llegir més [+]

Regularización-tributaria-completa-y-modelos-770-y-771

Regularització tributària completa i models 770 i 771

29 setembre, 2020

El Codi Penal sanciona el delicte fiscal, en la modalitat bàsica, amb una pena de presó d’un a cinc anys i una multa de sis vegades la quantitat defraudada. Perquè hi hagi delicte fiscal es necessita una defraudació per part del contribuent d’una quantitat superior…

Llegir més [+]

impuestos-vivienda-1

La permuta de participacions indivises de finca i dissolució parcial de condomini no tributa per Impost de Transmissions Patrimonials, sinó per Actes Jurídics Documentats.

26 novembre, 2019

La tributació de les permutes de participacions entre comuners en diferents operacions, ha estat analitzada i aclarida en nombroses sentències del Tribunal Suprem, però entre elles, la que em crida l’atenció és la Sentència 1824/2019 de 30 de maig de 2019, que analitza la tributació…

Llegir més [+]

impuestos

Nou impost sobre els actius improductius de les persones jurídiques

7 octubre, 2019

Mitjançant  la Llei 6/2017 de 9 de maig la Generalitat de Catalunya va crear un nou impost que grava els actius no productius de les persones jurídiques. Aquest impost s´hauria d’haver liquidat per primera vegada al juny 2017; no obstant això, l’esmentada llei va ser…

Llegir més [+]

impuestos

Suspensió del termini per a la presentació de l’impost sobre successions.

1 octubre, 2019

D’acord amb l’art. 67 del Reglament de l’Impost sobre Successions, el termini per presentar la declaració de l’impost és de 6 mesos des de la data de mort del causant, prorrogables per altres 6 mesos, sempre que la sol·licitud de prorroga s’hagi presentat dins dels…

Llegir més [+]

depósito-previo-de-los-productos-en-almacen-en-españa

Iva en vendes a distància per no establert amb dipòsit previ dels productes en magatzem a Espanya

3 setembre, 2019

Quan una empresa no establerta a Espanya i establerta, per exemple a França, ven els seus productes a través d’una plataforma de venda online, sent els productes prèviament dipositats en magatzems a Espanya propietat de la citada plataforma, i tot això com a estratègia de…

Llegir més [+]

planning-3536753_1280

Reinversió de l’habitatge habitual en un habitatge en construcció

11 març, 2019

Concepte d’habitatge habitual a l’efecte de determinades exempcions: art. 41.bis de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Segons la normativa de l’IRPF, l’habitatge habitual és aquella edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, almenys, 3…

Llegir més [+]

sentencia-tribunal-img-1

Fi de les diferències entre residents comunitaris i no comunitaris, en el règim de tributació de l’impost de successions i donacions

12 febrer, 2019

El Tribunal de Justícia de la UE amb la seva sentència de 3 de Setembre de 2014 (assumpte C-127/12), va declarar contrària la legislació espanyola reguladora de l’Impost Successions i Donacions (ISD) al Dret Comunitari, per tractar de forma diferent als subjectes passius de l’ISD,…

Llegir més [+]

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.