Transmissió de negoci sense transmissió del local; Es mantenen les condicions de transmissió d’unitat econòmica?

23 juliol, 2019

En ocasions, la compra d’un negoci no comporta l’adquisició del local on es desenvolupa l’activitat, sinó que aquest s’arrenda. Els empresaris que vulguin adquirir un negoci en aquestes condicions es preguntaran si aquesta adquisició excloent el local manté les condicions fiscals de no subjecció a IVA, aplicables a la transmissió d’unitats econòmiques autònomes.

transmisión-local

L’article 7.1 de Llei 37/1992 de l’IVA. Operacions no subjectes a l’impost, estableix que no estaran subjectes a l’impost:

“La transmissió d’un conjunt d’elements corporals i, si s’escau, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del subjecte passiu, constitueixin o siguin susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma en el transmissor, capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, amb independència del règim fiscal que a aquesta transmissió li resulti d’aplicació en l’àmbit d’altres tributs i del procedent de conformitat amb el que disposa l’article 4, apartat quatre, d’aquesta Llei.”

Doncs bé; segons TJUE 10 de novembre de 2011 (Assumpte C-444/10, Christel Schriever), el fet que es transmetin els actius i passius i el personal, afectes a una activitat, excepte l’immoble on es desenvolupa la mateixa, que aquest és arrendat a l’adquirent, no impedeix l’aplicació del supòsit de no subjecció a l’operació a l’IVA, sempre que l’arrendament sigui de forma duradora i l’immoble sigui necessari per al desenvolupament  de l’activitat. Per tant, el traspàs d’un negoci, estarà no subjecte a IVA, sempre que es pugui considerar que es transmet una unitat econòmica autònoma, tot i que dins de la cessió d’aquest, no s’inclogui el local, que simplement s’arrenda.

La transmissió del negoci no està subjecta a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), però sí la transmissió de determinats elements de l’immobilitzat, com són els immobles (art. 7.5 LITPAJD). En això casos, la transmissió del local de negoci està exempta d’IVA (segona entrega d’edificació), però atenció perquè en aquests supòsit no cap la renúncia a l’exempció, de manera que la transmissió del local quedarà subjecte a la modalitat de TPO.

Ara bé, no oblidem que l’arrendament de local de negoci està subjecte i no exempt d’IVA, de manera que, l’arrendador ha de repercutir l’IVA en les factures de lloguer.

En cas que es transmeti la propietat del local, el venedor no ha d’efectuar cap regularització pel lliurament de béns d’inversió, ja que l’adquirent se subrogarà en la posició del venedor respecte d’aquests béns i drets, per aplicació de les normes contingudes en l’article 20.Un.22º i en els articles 92 a 114 de la Llei de l’IVA.

Tornant al tema de la transmissió del negoci empresarial, cal esmentar que no s’exigeix que l’adquirent realitzi la mateixa activitat a la qual estaven afectes els elements adquirits, però si cal que acrediti la seva intenció de mantenir-los afectes al desenvolupament d’una activitat empresarial o professional, ja que, si desafecta els béns o drets adquirits, cada transmissió tributarà d’acord amb les regles generals de l’IVA. Pel que, si es transmet la propietat del local sense que es compleixin la resta dels requisits, la transmissió estarà subjecta i no exempta d’IVA.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Anghelova – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.