Suspensió del termini per a la presentació de l’impost sobre successions.

1 octubre, 2019

D’acord amb l’art. 67 del Reglament de l’Impost sobre Successions, el termini per presentar la declaració de l’impost és de 6 mesos des de la data de mort del causant, prorrogables per altres 6 mesos, sempre que la sol·licitud de prorroga s’hagi presentat dins dels 5 primers mesos del termini de presentació.

impuestos

Aquests terminis s’han de computar de data a data, però si en el mes de venciment no hi ha dia equivalent a la inicial del còmput, s’entendrà que el termini expira l’últim dia del mes. Ara bé, si l’últim dia per a la presentació és inhàbil, la presentació es prorrogaria fins al primer dia hàbil.
En moltes ocasions, els hereus no es posen d’acord amb la partició de l’herència o la valoració dels béns; o consideren que el testament lesiona els seus drets hereditaris, i interposen la corresponent demanda judicial. En aquests casos, quan es promou un litigi o judici voluntari de testamentària, el termini de presentació pot ser suspès, en base a l’art. 67 del referit Reglament.
En cas de trobar-se en aquesta situació, és molt important tenir en compte el següent:

  1. La sol·licitud de suspensió ha de ser presentada dins el termini per a presentar l’Impost sobre Successions; en cas que sigui presentada fora del mateix, l’Administració requerirà la presentació de l’impost, però pot suspendre la seva liquidació, és a dir, que tot dependrà dels seus criteris.
  2. La sol·licitud de suspensió ha d’anar acompanyada amb la demanda judicial ja presentada.
  3. És imprescindible acreditar que hi ha un conflicte judicial sobre l’inventari dels béns i el que correspon a cada un dels hereus. És a dir, la sol·licitud de suspensió s’ha de sostenir en una demanda judicial fundada en virtut de l’art.782 i següents de la Llei d’enjudiciament civil.
  4. La suspensió s’ha de sol·licitar expressament i no es cal acord exprés per part de l’Administració, ja que la suspensió opera per ministeri de la Llei. En cas que aquesta suspensió sigui sol·licitada per un dels hereus, els efectes de la suspensió s’estenen a tots els hereus, sempre que es tracti de la liquidació de l’impost d’una única massa hereditària.
  5. Segons la DGT la suspensió del termini de presentació de documents i declaracions de l’impost de successions impedeix la meritació d’interessos de demora. Cal esmentar que la sol·licitud de pròrroga de 6 mesos de l’impost merita interessos demora des de la finalització del termini ordinari per liquidar. Ara bé, si la suspensió és sol·licitada dins de la pròrroga, automàticament es deixaran de reportar aquests interessos, i es reprèn aquesta meritació d’interessos i el termini per liquidar una vegada que recaigui sentència que posi fi al plet.
  6. El termini de presentació queda interromput des de la presentació de la demanda i començarà a comptar de nou des del dia següent al que va quedar ferma la interlocutòria aprovant les operacions divisòries, o la sentència que posi terme al plet en cas d’oposició, o bé des que tots els interessats desisteixin del judici promogut.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Angelova Advocada

 

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.