Revocació del NIF de societats inactives

7 setembre, 2021

L’11 de juliol d’aquest any va entrar en vigor la Llei 11/2021 de 9 de juliol, de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, la qual introdueix diverses modificacions en lleis de matèria tributària. Un dels objectius d’aquesta llei és posar punt i final a les societats inactives que serveixen, en molts casos, com a instrument per al frau fiscal. La inactivitat social és una de les causes que estableix l’article 147 del Reglament de Gestió i Inspecció Tributària per a la revocació del número d’identificació fiscal, de manera que algunes de les modificacions de la Llei 11/2021 estan encaminades a que la seva revocació suposi la paralització civil i tributària de la societat inactiva.

La primera de les reformes introduïdes per la Llei 11/2021 en matèria de revocació del número d’identificació fiscal està continguda en l’apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei general tributària. S’estableix que la publicació de la revocació del Número d’Identificació Fiscal al BOE impossibilitarà a la societat per atorgar escriptures davant notari ni realitzar inscripcions en cap registre. En aquest sentit, el registre públic en què estigui inscrita l’entitat a la que afecti la renovació procedirà a estendre en el full obert de la entitat dita una nota marginal en què es farà constar que, d’ara endavant, no podrà realitzar cap inscripció que l’afecti. En l’àmbit tributari, l’admissió d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions o escrits en els quals consti un número d’identificació fiscal revocat quedarà condicionat a la rehabilitació del nombre no impedint a l’administració tributària a exigir el compliment de les obligacions tributàries pendents.

L’altra modificació en matèria de revocació de número d’Identificació Fiscal introduïda per la Llei 11/2021 és la dels articles 23 i 24 de la Llei del Notariat. En aquests, s’estableixen obligacions tant per als notaris com per al Consell General del Notariat. Els notaris estan obligats a consultar la llista de Nombres d’Identificació Fiscal revocats prèviament a l’autorització o intervenció de qualsevol escriptura pública. El Consell General del Notariat, haurà, d’una banda, establir un sistema automatitzat perquè el notari subministri a l’Administració tributària la identificació d’aquelles entitats jurídiques amb número d’Identificació Fiscal revocat i no rehabilitat que haguessin pretès atorgar un document públic. D’altra banda, també està obligat a subministrar a l’Administració Tributària la informació relativa a operacions en què s’hagi incomplert l’obligació de comunicar al notari el número d’identificació fiscal, perquè consti en l’escriptura.

A més de les reformes introduïdes per la Llei 11/2021, el Reglament de la Llei d’auditoria (RD 2/2021), en les seves disposicions addicionals desena i onzena, introdueix novetats en el règim sancionador previst en l’article 283 de la Llei de Societats Capital, per no dipositar els comptes en el termini d’un mes per part dels administradors socials obligats a impulsar-lo, la qual cosa perjudicarà, no només a les societats inactives, sinó a totes aquelles que les presentin amb retard, cosa que no és infreqüent. D’aquesta qüestió ja ens ocupem anteriorment en un article a l’efecte de 23 de febrer d’aquest any, pel que hem de cridar l’atenció també a totes les societats actives, perquè augmentin les precaucions al respecte.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Albert Miravet – Llicenciat en Dret. Dep. Mercant

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.