Les principals reformes mercantils previstes per 2018

29 gener, 2018

El 2018 ens portarà importants novetats en matèria mercantil, algunes ja anunciades pel Govern en el seu Pla Normatiu per 2018. Aquest Pla Normatiu va ser aprovat pel Consell de Ministres el 7 de desembre de 2017, en el qual es pretén donar compte de les Lleis i decrets previstos per a aquest any.

Entre les novetats més importants en matèria mercantil, destaquen el nou impuls a l’aprovació del Codi Mercantil, el nou Reglament del Registre Mercantil, la modificació de la Llei general per a la defensa de Consumidors i Usuaris, el desenvolupament de la llei de Crèdit immobiliari, la modificació de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals o la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l’entrada en vigor probablement coincidirà amb la del RGPD, el 25 de maig de 2018. Com podem observar, moltes d’aquestes modificacions es deuen a l’adaptació de les disposicions i directives europees.

 Reformas Mercantiles Previstas en 2018

Enumerem a continuació, les novetats més importants;

# 1 Principals novetats en societats i contractes:

 • El nou Reglament del Registre Mercantil, que busca adaptar la regulació a la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, així com adaptar-se a les previsions de la normativa europea, concretament al Reglament (UE) nº910 / 2014 , del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.
 • La nova Llei per la qual es modificarà la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que incorporarà la Directiva (UE) 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de maig de 2016.
 •  La gran reforma prevista, és el Nou Codi Mercantil, amb les normes generals de les obligacions i contractes mercantils, en què es tindran en compte les observacions contingudes en el Dictamen del Consell d’Estat de 29 de gener del 2015.
 • El Reial Decret de desenvolupament de la Llei de Crèdit Immobiliari, amb l’objectiu d’aprofundir en la protecció de les persones físiques prestatàries en préstecs immobiliaris i homogeneïtzar el mercat de préstecs a la UE.
 • L’aprovació d’una Llei de modificació del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris que transposi la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats.

# 2 Protecció de Dades i Ciberseguretat:

 • Atès que el 25 de maig de 2018 serà aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), es preveu que entri en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de dades, el Projecte ha estat remès pel Govern al Parlament al novembre. Possiblement aquesta norma serà desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret que substituirà el vigent.
 • Es preveu també una Llei sobre la seguretat de les xarxes i sistemes d’informació, que integri harmònicament les obligacions derivades de les normatives sobre protecció de dades.
 • Està prevista també la Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança que substitueixi l’actual Llei de signatura electrònica, Llei 59/2003, de 19 de desembre, ajustant-se al Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

# 3 Propietat Intel·lectual :

 • Llei per la qual es modifica el Text refós de la llei de propietat intel·lectual, per transposició de les Directives 2014/26 / UE i el 2017/1564 / UE.

# 4 Propietat industrial:

 • Llei de modificació parcial de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, per incorporar la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre del 2015.
 • Llei sobre protecció dels secrets comercials, o Llei per a la transposició de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

# 5 Assegurances:

 • Llei de distribució d’assegurances i reassegurances privades, que busca, entre d’altres, traslladar a l’ordenament intern la Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de gener del 2016.

#6 Banca:

 • Llei de modificació de la Llei 10/2010, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme, per adaptar la quarta directiva europea sobre blanqueig de capitals (Dir.849 / 2015), en aspectes en què no es va fer en termini .
 • Llei sobre serveis de pagament en el mercat interior, que transposa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015.

# 7 Comptes anuals i auditoria de comptes:

 • Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, com a conseqüència de l’aprovació de la Directiva 2014/56 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014.

Adjuntem per a més informació, l’enllaç amb el document complet del Pla Anual Normatiu 2018:

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207e_2.pdf

Si té qualsevol dubte referent a aquest article, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

 

Marc García Botella
Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.