Qüestions sobre la tributació de l’arrendament, la fiança legal i les garanties addicionals de l’arrendament

5 març, 2019

En el moment de formalització del contracte de lloguer és obligatori el lliurament d’una fiança legal que està regulada en l’art. 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Segons el citat article, si la finca arrendada es destina a habitatge, la fiança legal que s’ha de lliurar és d’una mensualitat de renda de lloguer i en cas que la finca sigui destinada a ús distint d’habitatge són dues mensualitats i l’arrendador ha de dipositar-la a l’oficina que correspongui segons cada comunitat autònoma (a Catalunya l’arrendador ha de dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl, en el termini màxim de 2 mesos des de la celebració del contracte).

arrendamientos

D’altra banda, juntament amb la fiança legal, la LAU preveu la possibilitat que l’arrendador i arrendatari pactin el lliurament de garanties addicionals, entre les quals les més comunes són l’aval bancari o un dipòsit addicional.

En relació amb tot això, hem de tenir presents les obligacions fiscals que comporta l’arrendament, així com el lliurament de garanties addicionals.

Segons l’art. 8. f) de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), en la formalització del contracte d’arrendament l’inquilí està obligat al pagament de l’Impost a títol de contribuent, quedant l’arrendador el responsable solidari del pagament de l’impost. La base imposable de l’impost serà l’import total que s’ha de satisfer per tot el període de durada del contracte, i quan no consti el període de durada del contracte, es gira la liquidació computant sis anys. En un contracte amb durada d’un any renovable anualment per l’arrendatari, s’ha de prendre la quantitat total a satisfer durant el període màxim previst. Un cop determinada la base imposable s’aplica el tipus de gravamen establert en la Comunitat Autònoma on està ubicat l’immoble: per exemple, a Catalunya el tipus de gravamen de l’ITP per a l’arrendament és de 0,5%.

La fiança legal del lloguer no tributa, atès que és una obligació imposada per la Llei d’Arrendaments Urbans.

Ara bé, la fiança convencional prestada per un tercer a favor de l’arrendador com a garantia del compliment de les obligacions contractuals de l’arrendatari constitueix un fet imposable independent de l’arrendament i resta subjecta a ITP, sempre que qui atorgui la fiança no sigui subjecte passiu d’IVA en exercici de la seva activitat professional o empresarial.

Quant a l’aval bancari, aquest està subjecte i exempt d’IVA, per tant, no subjecte a l’ITP.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Anghelova  Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.