Pròrrogues de les mesures d’arrendaments d’habitatges després de la finalització de l’estat d’alarma

11 maig, 2021

Just abans que finalitzés l’estat d’alarma (el 9 de maig de 2021) s’ha publicat el Reial Decret Llei 8/2021 que, entre altres mesures, en el seu article 7 estableix una sèrie de pròrrogues a les mesures que ja s’havien regulat sobre arrendaments d’habitatges.

Al respecte, i a grans trets, aquest article 7 prorroga fins el 9 d’agost de 2021 la suspensió de certs desnonaments d’arrendaments d’habitatge (falta de pagament o expiració de termini contractual) per a les persones en situació de vulnerabilitat sense alternativa habitacional, així com certs casos de precari o d’ocupació que va establir el Reial Decret Llei 37/2020 de 22 de desembre i el Reial Decret Llei de 19 de gener.

Per tal de beneficiar-se de la suspensió, l’arrendatari haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i alternativa habitacional davant el Jutjat, qui ha de traslladar als serveis socials per tal que emetin un informe i concretin les mesures a aplicar; el jutge ha de valorar tot això, i en el seu cas, si considera acreditada la situació de vulnerabilitat, ha de dictar Acte acordant la suspensió com a màxim fins al 9 d’agost de 2021. Per contra, si no ho considera acreditat, continuarà amb el procediment.

També l’article 7 de l’esmentat Reial Decret Llei 8/2021 regula la pròrroga extraordinària de sis mesos (màxim) de la durada del contracte d’arrendament d’habitatge, per al cas que el contracte d’arrendament d’habitatge finalitzi entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021. Aquesta pròrroga es pot aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, i haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat la necessitat d’ocupar l’habitatge per destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars (això segons el que estableix l’article 9.3 LAU 94).

Alhora s’estén fins el 9 de maig de 2021 la pròrroga de la sol·licitud de la moratòria o condonació parcial de la renda, per als arrendataris d’habitatges que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o gran forquilla, sempre que aquest ajornament o condonació no s’hagués aconseguit ja per un acord entre les parts. Es mantenen els requisits previstos en el RDL 2/2021 de 26 de gener.

I finalment, en matèria d’arrendaments d’habitatge, l’article 8 estableix la pròrroga del termini de sol·licitud de compensació fins el 9 de setembre de 2021, perquè els arrendadors afectats per la suspensió extraordinària dels desnonaments puguin sol·licitar la compensació prevista en la Disposició Addicional Segona del RDL 37/2020, és a dir, l’establerta per al cas que si transcorreguts tres mesos des de l’emissió de l’informe dels Serveis Socials, l’administració competent no ha adoptat les mesures pertinents.

En definitiva, ens trobem amb una altra ampliació per als terminis de les mesures extraordinàries que ja existien sobre la matèria i que van sorgir arran de Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, on, com ja succeïa, la seva aplicació depèn d’uns requisits que no són fàcils de complir o acreditar.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Roca – advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.