Novetats del procediment verbal per recobrar la possessió d’un habitatge.

18 juny, 2018

El dia 12 de juny de 2018 va publicar al BOE la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

Per tal de donar resposta a l’ocupació il·legal d’habitatges, s’ha procedit a la modificació del judici verbal de l’interdicte de recobrar la possessió, agilitzant els tràmits judicials, si els legítims posseïdors han estat privats d’ella sense el seu consentiment; l’àmbit subjectiu sobre això es limita a la persona física propietària o posseïdora legítima, a les entitats sense ànim de lucre i a les entitats públiques propietàries o posseïdores d’habitatges socials.

Recobrar-posesion-alquiler

Les 8 novetats a tenir en compte.

Amb aquesta finalitat s’han modificat els articles 150, 250, 437, 441, 444 i s’ha afegit una disposició addicional. Aquestes són les novetats que més destaquen:

  1. Juntament amb la demanda per a la recuperació de la possessió es podrà sol·licitar el lliurament immediat de la possessió de l’habitatge, obrint-se un tràmit incidental.
  2. La demanda de recuperació de la possessió es podrà dirigir davant dels ignorats ocupants.
  3. La demanda es notificarà a qui es trobi habitant l’habitatge.
  4. Per identificar el receptor i ocupants, qui faci l’acte de comunicació podrà anar acompanyat dels agents de l’autoritat.
  5. Tan mateix, un cop identificat el receptor o altres ocupants, si escau, s’ha de traslladar als serveis públics en matèria de política social.
  6. En el decret d’admissió de la demanda sol·licitant l’incident d’immediat lliurament de la possessió, es requerirà als ocupants per tal que aportin, en 5 dies, un títol que justifiqui la seva situació possessòria.
  7. En cas de no aportar el títol justificant, el tribunal ha d’ordenar el lliurament immediat de la possessió de l’habitatge en el tràmit de l’incident.
  8. En el curs del procediment verbal, si no es contesta la demanda en el termini previst es procedirà immediatament a dictar sentència. L’oposició a la demanda només es pot fonamentar en l’existència de títol suficient davant del demandant per posseir l’habitatge.

Entenem que aquestes mesures d’agilització han d’anar acompanyades i completades d’altres mesures que serveixin per pal·liar la necessitat d’habitatge en sectors de la societat més desprotegida i necessitada, en situació de vulnerabilitat econòmica i d’exclusió residencial i evitar les trames organitzades que s’aprofiten d’aquesta situació.

Com sempre, si té algun dubte o consulta al respecte, en el nostre despatx el podem atendre i analitzar la solució legal que més li convingui. Utilitzeu l’àrea de contacte per consultar amb el nostre equip.

David Roca – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.