Principals novetats fiscals projectades per 2021

9 desembre, 2020

Introducció

Actualment existeixen dos Projecte de Llei que s’estan tramitant al Congrés de Diputats que introdueixen modificacions rellevants en l’àmbit fiscal:

 • El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021, prevista la seva aprovació al desembre de 2020, amb entrada en vigor el 2021.01.01 i:;
 • El Projecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, prevista la seva aprovació per a gener / febrer 2020.

Únicament pretenem informar sobre les novetats més significatives, sense perjudici de poder-los atendre personalment en cas que necessitin una informació més detallada o personalitzada.

Repetim que es tracta de projectes de llei encara no aprovats!

Impost sobre les persones físiques.

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

 • L’adquirent d’un bé a títol gratuït per causa de mort, a través d’un contracte o pacte successori, que transmeti el bé abans de la mort del causant dels béns adquirits es subrogarà en la posició d’aquest últim, respecte del valor i la data d’adquisició.
 • L’obligació de subministrar informació sobre els saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals.

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

 • A les rendes superiors als 300.000 € que formen part de la base liquidable general, s’incrementa en 2 punts el tipus aplicable, es passa del 48% al 50% de gravamen.
 • S’incrementa en 3 punts el tipus aplicable a partir dels 200.000 € de Base liquidable d’estalvi, es passa del 23% al 26% de gravamen (dividends, interessos, guanys patrimonials …).
 • Es revisa el límit de les reduccions de l’aportació als plans de pensions. En concret, es redueix de 8.000 a 2.000 euros l’import d’aportacions màximes de partícip a plans individuals o d’ocupació. No obstant això, el límit conjunt de reducció (aportacions del partícip i de l’empresa conjuntament) s’amplia de 8.000 euros a 10.000 euros.

*** A Catalunya s’ha aprovat mitjançant Decret Llei una deducció autonòmica en la declaració de renda, pensada per a les persones que s’han vist afectades pel ERTO i com a conseqüència al haver-hi dos pagadors passen a estar obligats a presentar declaració de renda.

No residents

 • En l’escala aplicable als treballadors desplaçats s’augmenta en 2 punts el tipus de gravamen aplicable a la Base liquidable a partir dels 600.001 €, es passa del 45% al 47% de gravamen.
 • A la base liquidable d’estalvi a partir de 200.000 € (dividends, interessos, guanys patrimonials …) s’incrementa en 3 punts el tipus aplicable, es passa del 23% al 26% de gravamen.

Impost sobre societats 

Impost sobre la Renda de No Residents i Impost sobre Societats

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal:

 • L’Impost de sortida o “exit tax”, té com a funció garantir que, quan un contribuent traslladi els seus actius o la seva residència fiscal fora de la jurisdicció fiscal de l’Estat, aquest Estat grava el valor econòmic de la plusvàlua creada en el seu territori tot i que la plusvàlua en qüestió encara no s’hagi realitzat en el moment de la sortida.

La nostra llei sobre Impost sobre Societats ja té tractament fiscal en el cas de canvi de residència, però també es procedeixen a realitzar modificacions de certa importància. En concret, per al cas que el canvi de residència s’hagués produït cap un altre Estat membre de la Unió Europea, s’establia l’ajornament del pagament de l’impost de sortida, a sol·licitud de contribuent, fins a la data de la transmissió a tercers dels elements patrimonials afectats. No obstant això, es preveu el dret del contribuent a fraccionar el pagament de l’impost de sortida al llarg de cinc anys, quan el canvi de residència s’efectuï a un altre Estat membre o un tercer país que sigui part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu , establint, així mateix determinades normes complementàries per al cas que es sol·liciti aquest fraccionament.

S’introdueix un nou supòsit previst de generació de “exit tax” per al cas que es produeixi un trasllat, no d’un element aïllat sinó de l’activitat.

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021.

Se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat quan el valor d’adquisició sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures a les situacions en què hi ha un percentatge de participació significatiu de el 5%, però es recull un règim transitori d’aplicació d’exempció per un període de cinc anys.

 • Al seu torn l’exempció que s’aplica a la participació significativa de el 5% es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió.

SOCIMIS

El Govern ha anunciat que té intenció d’incloure mesures per reforçar el control de les SICAV durant la tramitació d’aquesta llei. Aquestes mesures no es contemplen en el primer projecte publicat en Corts:

S’atorgarà a la Inspecció de l’Agència Tributària la competència per comprovar que aquests instruments compleixen amb els requisits per constituir-se en vehicles d’inversió col·lectiva i no en una eina de planificació fiscal de grans patrimonis familiars.

Així mateix, s’ha d’imposar en les SOCIMIS un gravamen del 15% als seus beneficis no distribuïts com a dividend als seus socis.

Impost sobre el patrimoni

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021.

 • Es contempla que l’Impost sobre el Patrimoni tingui un caràcter indefinit, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei.
 • A la Base liquidable a partir de 10.695.996,96 € s’incrementa en un punt el gravamen, que passa del 2.5% al 3.5%, sempre que la comunitat autònoma no hagués aprovat l’escala corresponent. A Catalunya en principi seguirà vigent el tipus impositiu de 2.75% aplicable a partir de 10.695.996,96 €.

Impost sobre el valor afegit

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

 • A les begudes que continguin edulcorants afegits, naturals i derivats, i / o additius edulcorants s’incrementa el tipus de gravamen del 10% al 21%. L’increment del gravamen només afecta la venda d’aquests productes en supermercats, però la consumició en bars i restaurants seguirà tributant al 10% per no perjudicar la restauració.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

 • S’actualitza en un 2% l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris.

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal:

 • Tant en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats com en l’Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre el Patrimoni, es conceptua com a base imposable el valor de mercat del bé o dret que es transmeti o adquireixi. A més, en nom de la seguretat jurídica, en el cas de béns immobles, s’estableix que la base imposable és el valor de referència que preveu el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.

Impost sobre les primes d’assegurances

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

 • S’augmenta en 2 punts el tipus de gravamen sobre les primes d’assegurança, passa de 6% a el 8%.

Límit de pagament en efectiu

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal:

Es disminueix el límit general per als pagaments en efectiu de 2.500 € a 1.000 € quan alguna de les parts actua en qualitat d’empresari o professional, si el pagament es realitza entre dues persones físiques es manté el límit de 2.500 €.

Interès de diners

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

 • Queda establert en el 3% l’interès legal de diners fins al 31 de desembre de l’any 2021.
 • L’interès de demora pel que fa als procediments tributaris es manté al 3.75%

IPREM

Modificacions que introdueix el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021:

Es determina l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021.

 1. IPREM diari: 18.83 €
 2. IPREM mensual: 564.90 €
 3. IPREM anual: 6.778.80 €

NOTA: El Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal introdueix una sèrie de modificacions importants en la Llei general tributària, que seran objecte d’informació en el nostre proper article.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta

Cristina Burguera – advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.