Noves mesures relatives a arrendaments de locals de negoci

24 desembre, 2020

El Reial Decret Llei 35/2020 de 22 de desembre estableix, entre d’altres, mesures relatives als contractes d’arrendaments de locals de negoci (ús diferent d’habitatge).

En què consisteixen les mesures?

 1. En una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020 de 25 d’octubre i les seves pròrrogues i es pot estendre a les mensualitats següents, amb un màxim de quatre mesos .
 2. O, en una moratòria del pagament de la renda durant tot el període de temps que duri l’estat d’alarma (RD 926/2020) i les seves pròrrogues, i es pot estendre a les mensualitats següents fins a un màxim de quatre mesos.

En aquest cas la renda s’ajornarà sense penalització ni interessos; el pagament ajornat es podrà realitzar en un període de dos anys des de la finalització de la moratòria, i sempre que continuï vigent el contracte d’arrendament, repartint-se els imports ajornats de manera proporcional al llarg de el període.

A quins contractes afecten?

Afecten als contractes d’arrendaments per a ús diferent d’habitatge (locals) en els quals l’arrendadora sigui empresa o entitat o pública o gran tenidor. Per gran tenidor s’entén persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (excloent garatges i trasters) o una superfície construïda de més de 1.500m2.

Qui pot sol·licitar-la?

Poden sol·licitar-los els treballadors autònoms i pimes, amb els següents requisits:

 1. En cas d’autònoms:
 2. estar afiliat i d’alta del RETA (o modalitat substitutòria),
 3. que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Reial Decret 926/2020 (estat alarma) o per ordres dictades per autoritat competent.
 4. Si l’activitat no es veu suspesa, però si reduïda, acreditar aquesta reducció de la facturació del mes natural anterior al què es sol·licita l’ajornament o reducció de la renda en, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.
 5. En cas de pimes:
 6. Que no se superin els límits del balanç abreujat.
 7. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Reial Decret 926/2020 (estat alarma) o per ordres dictades per autoritat competent.
 8. Si l’activitat no es veu suspesa, però si reduïda, acreditar aquesta reducció de la facturació del mes natural anterior al què es sol·licita l’ajornament o reducció de la renda en, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què aquest mes referit a l’any anterior.

Com s´han de sol·licitar?

 • L’arrendatari podrà sol·licitar-ho a l’arrendador abans del 31 de gener de 2021 per 1 mitjà fefaent, la mesura que prefereix (50% o moratòria). Haurà d’acreditar trobar-se en les situacions de suspensió d’activitat o de Reducció de l’activitat, en al menys un 75% de la facturació.
 • L’arrendador, en un termini de 7 dies hàbils des que l’arrendatari hagi formulat la seva sol·licitud, ha de comunicar la seva decisió, indicant la mesura que prefereixi. A partir de la següent mensualitat d´arrendament des de la fi del termini, s’aplicarà automàticament la mesura triada per l’arrendador. En defecte de comunicació en el termini de 7 dies hàbils, s’aplicarà la mesura preferida per l’arrendatari, també de manera automàtica.

Altres aspectes a tenir en compte:

 • El pagament de les despeses comunes que preveuen els contractes derivats de serveis de manteniment o d’un altre tipus, queden exclosos de les mesures.
 • No s’han d’aplicar aquestes mesures en els casos que l’arrendador es trobi en concurs de creditors o quan, com a conseqüència d’aplicació d’aquestes mesures, l’arrendador es trobi en probabilitat d’insolvència o davant d’una insolvència imminent o actual.
 • En el cas que l’arrendador no sigui gran tenidor, l’arrendatari podrà sol·licitar en el mateix termini les mateixes mesures, però l’arrendador no està obligat a aplicar-les ni s’aplicaran de manera automàtica.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Roca – advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.