Noves mesures relatives als arrendaments d’habitatge

31 desembre, 2020

El passat 23 de desembre es va publicar el Reial decret llei 37/2020 per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge, passant, així, a modificar per tercera vegada el Reial decret llei 11/2020 del 31 de març, que ja vam comentar en el nostre post de data 2 d’abril.

A continuació, passem a exposar les modificacions més substantives que han de tenir en compte els propietaris d’habitatges:

1.- Procediments de desnonament per expiració del termini legal o reclamació de rendes i / o quantitats anàlogues al lloguer:

Des del 2 d’abril (entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020), fins el 9 de maig de 2021 (finalització de l’Estat d’Alarma decretat al novembre), s’hagués suspès prèviament o no el procediment per raó de la vulnerabilitat de l’arrendatari prevista a la LEC, l’arrendatari podrà instar la suspensió extraordinària del desnonament o llançament davant el Jutjat, si acredita que es troba en alguna de les situacions de vulnerabilitat econòmica indicades en el referit Reial decret llei 11/2020, aportant posteriorment la documentació indicada en el Reial decret llei.

Poden ser objecte de suspensió dels procediments de desnonament iniciats des de l’entrada en vigor del Reial decret llei publicat el 23 de desembre, així com els que es troben en curs, encara que ja s’hagués decretat la suspensió basant-se en l’anterior Reial Decret llei 11/2020.

No obstant això, aquesta suspensió del llançament tindrà en compte també la situació de l’arrendador, que disposarà de 10 dies per acreditar la seva vulnerabilitat, en aquest cas, es donarà trasllat als Serveis Socials perquè emetin un informe en un termini màxim de 10 dies, per tal de valorar la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari i arrendador.

El jutge, a la vista de la documentació presentada i de l’informe de Serveis Socials, ha de dictar Acte acordant la suspensió del llançament, si considera acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica de l’arrendatari (que, en tot cas, deixa de tenir efecte quan finalitzi l´estat d’Alarma), o la continuació del procediment de llançament, si no s’acredita aquesta situació de vulnerabilitat o hauria de prevaler la situació vulnerable de l’arrendador. En tot cas, l’Acte que fixi la suspensió, assenyalarà expressament que, finalitzat l’estat d’alarma, es reprendrà el còmput dels dies previstos en la Llei, o s’ha d’assenyalar data per a la celebració de la vista i llançament, segons l’estat en que es trobi el procediment judicial.

Si transcorreguts tres mesos des de l’emissió de l’informe de Serveis Socials, l’Administració competent no hagués adoptat les mesures pertinents, els arrendadors afectats podran sol·licitar una compensació, d’acord amb els índexs de mercat, pel període que hi hagi entre el que acorda la suspensió i el moment en què la mateixa s’aixequi pel Tribunal o per finalitzar l’Estat d’Alarma. No obstant això, si aquests índexs donessin una quantitat superior a la renda que estigui percebent l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre durant el mateix període assenyalat anteriorment, més les despeses corrents.

La sol·licitud de compensació es podrà presentar fins a un mes després de conclosa la vigència de l’Estat d’Alarma.

2.- Procediments de desnonament per precari o per “okupació”:

Amb els mateixos terminis i condicions establerts per als arrendataris, el jutge tindrà la facultat de suspendre el llançament fins a la finalització de l’Estat d’Alarma, sempre que les persones que habitin l’immoble siguin “dependents”, víctima de violència sobre la dona o tinguin al seu càrrec una persona dependent o menor d’edat, i es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica segons el Reial decret llei 11/2020, havent igualment d´aportar a posteriori la documentació llistada en aquest Reial decret.

En aquest cas, el termini per emetre l’informe per part dels Serveis Socials serà d’un màxim de 15 dies.

Tan mateix, per prendre la decisió de suspendre el procediment judicial, el jutge ha de valorar les circumstàncies de l’entrada (la situació de necessitat segons l’informe dels Serveis Socials) i les circumstàncies relatives a la cooperació dels habitants amb les autoritats competents en la recerca de solucions per trobar una alternativa habitacional.

No obstant això, hi ha una sèrie d’excepcions a la suspensió, les quals són les següents:

– Quan l’immoble pertanyi a una persona física, sigui domicili habitual o segona residència.

– Quan l’immoble pertanyi a una persona jurídica que l’hagi cedit a una persona física per al seu ús com a domicili habitual o segona residència.

-Quan l’immoble sigui de titularitat pública o privada, que estigués destinat a habitatge social ja assignada.

-Quan l’entrada o permanència sigui conseqüència de delicte o hi hagi indicis que es faci servir per realitzar activitats il·lícites.

-Quan l’entrada s’hagi produït posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest RD.

Encara que es donen les mateixes compensacions a l’arrendador si a partir del tercer mes no s’han adoptat les mesures necessàries, en aquest cas hauran d’acreditar que la suspensió del llançament els ha causat un perjudici econòmic per trobar-se l’habitatge ofertat per a la venda o arrendament amb anterioritat a l’entrada a l’immoble.

3.- Pel que fa als subministraments d’aigua i llum:

Finalment, mentre estigui vigent l’actual Estat d’Alarma no es pot suspendre el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua a aquells consumidors en què es doni la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social definides legalment. Per acreditar aquesta condició davant les empreses subministradores, serà suficient la presentació de l’última factura d’electricitat en la qual es reflecteixi la percepció de el bo social d’electricitat.

També serà d’aplicació la prohibició de la suspensió de subministrament a aquells consumidors que, no podent acreditar la titularitat del contracte de subministrament, compleixin els requisits que donen dret al reconeixement de la condició de consumidor vulnerable o vulnerable sever.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Ruperti – advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.