Noves mesures en propietat horitzontal … a nivell estatal.

27 maig, 2021

El passat 5 de maig es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents després de la finalització de l’estat d’alarma, el qual conté una sèrie de mesures relatives a les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal.

Hem de tenir present que, a Catalunya, disposem de regulació pròpia en aquest sentit ja des de l’any passat quan es va modificar, mitjançant el DL 53/2020 de 22 de desembre de la Generalitat de Catalunya, el DL 10/2020, de 27 de març de la Generalitat de Catalunya.

Recordem les mesures contemplades en el citat DL 53/2020 de 22 de desembre de la GenCat, i les comparem amb el Reial decret llei 8/2021 estatal:

  1. En primer lloc, se suspèn l’obligació legal de convocar i celebrar juntes de propietaris, així com les obligacions d’aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles; els comptes corresponents i el pressupost anual, fins al 31 de desembre de 2021.
  2. Durant el susdit període, o fins a la celebració de la junta corresponent, es prorrogaran els nomenaments dels òrgans de govern i l’últim pressupost anual aprovat.

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig també contempla dues mesures amb idèntic contingut i mateix límit temporal.

  1. En segon lloc, i amb caràcter excepcional, s’estableix la possibilitat que a instància de: (1) el president de la comunitat, o (2) si és el cas, d’un nombre de propietaris que representin el menys el 20% de les quotes de participació, es pugui reunir la junta de propietaris per a adoptar acords que, per raó del seu objecte, no puguin demorar-se més enllà de la data esmentada (art. 10.1.b) LPH).

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig també contempla la mateixa mesura, però amb un tenor diferent, disposant que aquesta facultat pugui ser instada per la quarta part de propietaris, o, si s’escau, un nombre de propietaris que representin al menys el 25% de les quotes de participació.

  1. En l’anterior supòsit de caràcter excepcional, la junta de propietaris pot celebrar-se, alternativament, per videoconferència o per altres mitjans de comunicació (art. 312.5.2 CCCat), sempre que pugui ser garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, així com, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig també contempla la mateixa mesura, especificant que es podran celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que, els propietaris disposen dels mitjans necessaris; corresponent al secretari corroborar la identitat dels propietaris assistents, havent de deixar constància de tots aquests extrems en l’acta de la junta.

  1. Així mateix, en aquests casos excepcionals, es contempla la possibilitat d’adoptar acords sense celebració de junta, mitjançant l’emissió del vot dels propietaris per correu postal o comunicació telemàtica. En aquest cas, el president de la comunitat de haurà de convocar als propietaris que emetin el seu vot per escrit en el termini de 8 dies.

De la mateixa manera, el Reial decret llei 8/2021, del 4 de maig també estableix aquesta possibilitat d’adoptar “acords sense reunió”, sempre que es fixi un període mínim de 10 dies naturals per a l’emissió i recepció del vot.

  1. A tall de tancament, tots dos contemplen la possibilitat de celebrar juntes de propietaris de forma presencial. Complint si és el cas les mesures sanitàries i de seguretat exigides.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Charlis Cevallos – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.