Nou impost sobre els actius improductius de les persones jurídiques

7 octubre, 2019

Mitjançant  la Llei 6/2017 de 9 de maig la Generalitat de Catalunya va crear un nou impost que grava els actius no productius de les persones jurídiques. Aquest impost s´hauria d’haver liquidat per primera vegada al juny 2017; no obstant això, l’esmentada llei va ser suspesa fins que el Tribunal Constitucional resolgués el recurs promogut pel Govern central sobre la seva possible inconstitucionalitat, per possible duplicitat amb l’Impost de Patrimoni, IBI i impost sobre vehicles de tracció mecànica, i possible extraterritorialitat, en pretendre gravar béns situats fora de Catalunya.

impuestos

El 26 de març de 2019 es va publicar la Sentència que declara la constitucionalitat de l’impost, i s’aixeca, per tant, la suspensió de la seva aplicació. Com a conseqüència, els contribuents que compleixin amb el fet imposable definit en la norma, hauran d’autoliquidar l’impost corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019 entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019. Per als exercicis futurs, el termini de presentació serà entre l’1 i el 30 de juny de l’any posterior al de la meritació de l’impost.

Són subjectes passius de l’impost les persones jurídiques i les entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària general. En els dos casos del subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

El fet imposable és la tinença del subjecte passiu en la data de la meritació de l’impost (1 de gener de cada any), dels següents actius sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

 • Béns immobles.
 • Vehicles de motor amb una potència igual o superior s 200 cavalls.
 • Embarcacions d’oci.
 • Objectes d’art i antiguitat amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 • Joies.

El concepte de “tinença” no és l’equivalent al de propietat, sinó que és extensible a altres drets reals com el de superfície, usdefruit o dret d’ús.

Es consideren situats a Catalunya:

 • Els béns immobles situats a Catalunya
 • La resta dels béns (Embarcacions, vehicles, etc. …) per la tinença que correspongui a Subjectes Passius amb domicili fiscal a Catalunya.

En aquest sentit, la Consulta 241 / I de 25 d’octubre de 2017 ja va aclarir que únicament estan subjectes a l’impost les persones jurídiques i altres entitats que tinguin la residència a Catalunya. I en aquests mateixos termes s’ha expressat en el recurs davant del Tribunal Constitucional.

S’entén per actius improductius:

 1. actius cedits gratuïtament als propietaris, socis o partícips del subjecte passiu o persones vinculades, directament o per mitjà d’entitats participades i que es destinin totalment o parcialment a l’ús propi o gaudi particular tret que la seva cessió constitueixi renda en espècie i que tributi com a tal en l’IRPF. En cas que el bé sigui utilitzat parcialment a finalitats particulars, es considerà actiu no productiu la part proporcional que es destini a aquesta finalitat.
 2. actius cedits mitjançant preu als subjectes passius i persones esmentades en l’apartat anterior, llevat que concorrin els tres requisits següents:
  • Satisfacin preu de mercat.
  • Treballin de manera efectiva en la societat i percebin una retribució superior al preu de cessió.
 3. No obstant això, es consideren actius productius els immobles llogats a preu de mercat als propietaris, socis o partícips si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.
 4. actius no afectes a activitat econòmica, entenent-se que estan afectes aquells que com a factor o mitjà de producció, s’utilitzin en l’explotació de l’activitat econòmica, establint dues excepcions:
  • Aquells actius que el cost d’adquisició no superi l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts durant els deu anys anteriors.
  • Aquells béns que es destinin a l’ús o aprofitament dels treballadors no socis, no participis o no propietaris sempre que constitueixin renda en espècie per a aquests.
  • Els destinats a serveis econòmics o socioculturals del personal al servei de l’activitat.

La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

 • Els immobles i Drets de superfície, usdefruit i ús es valoraran pel valor cadastral actualitzat segons Llei de Pressupostos corresponent.
 • Els vehicles, embarcacions, aeronaus pel seu valor de mercat. Si cal s’aplicaran les taules de valoració que s’aproven cada any a l’efecte de l’ITP i AJD
 • Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel seu valor de mercat.

La quota tributària es calcula aplicant els tipus impositius sobre la base imposable, que van des d’un 0,210% per a una base de 167.000 € fins al 2,750% per 10.000.000 € en endavant.

Es plantegen bastants dubtes d’interpretació en l’aplicació pràctica d’aquest impost, entre elles podem assenyalar:

 • Si aquest impost s’aplicarà sobre les “Societats Patrimonials” (Societats en què més del 50% del seu actiu està compost d’actius no afectes a cap activitat econòmica), i que d’una primera lectura de l’impost sembla desprendre´s que l’impost va dirigit directament a aquestes societats. No obstant això, i d’acord amb la finalitat d’aquest impost, aquest no es limita a gravar la titularitat d’uns béns i drets, sinó que pretén que les entitats amb objecte mercantil destinin els seus béns i drets a una activitat econòmica i també facilitar el control d’altres tributs i, així, evitar l’evasió fiscal; sembla, doncs, que s’està equiparant “objecte mercantil” a “activitat econòmica”, de manera que les societats patrimonials, en no tenir activitat econòmica, en principi, podrien estar fora de l’àmbit d’aquest impost
 • Respecte dels actius cedits als socis mitjançant preu, a més de la cessió a valor de mercat, s’exigeix ​​que treballin de manera efectiva en la societat, però ¿Ha d’estar en el règim general de la SS o s’aplica també als autònoms? ¿S’aplica sobre qualsevol tipus de relació prevista a l’Estatut dels Treballadors?
 • Què passa amb les societats immobiliàries que es dediquen a l’arrendament d’immobles, però no disposen de persona assalariada a jornada completa perquè s’entengui que la societat realitza una “activitat econòmica”?
 • S’estan utilitzant nous conceptes fiscals ( “societats mercantils a fi mercantil”, “Actius improductius”, …) fins ara no utilitzats per altres impostos i que poden ser objecte de molt diferents interpretacions, amb la consegüent inseguretat jurídica i practica en l’aplicació d’aquest impost.

Esperem que la Generalitat de Catalunya, a través de resolucions a consultes sobre aquest impost, aclareixi o interpreti la normativa per a l’aplicació pràctica d’aquest impost, amb caràcter d’urgència. Recordem que, inicialment, s’esperava un desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei que, però, no ha arribat …

Finalment, destacar que, després de la sentència del Tribunal Constitucional, aquest impost pot constituir un precedent per a altres comunitats autònomes.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.