Modificacions fiscals projectades que afecten arrendadors d’habitatges

18 novembre, 2021

El 26 d´octubre, va ser aprovat l´Avantprojecte de Llei pel dret a l´habitatge. La llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb l’habitatge, en particular, el dret a accedir a un habitatge digne i adequat i al seu gaudiment.

Per dur a terme la finalitat de la Llei, entre d’altres el text inclou mesures de caràcter tributari amb un doble sentit: d’una banda, s’incentiven a l’IRPF determinades reduccions de les rendes de lloguer que perceben els arrendadors d’habitatges i, de l’altra banda, l’IBI dels propietaris d’habitatges buits que no estiguin llogats es veurà incrementat amb recàrrecs.

1.- Incentius fiscals a IRPF (rendiments de capital immobiliari)

A la disposició final segona d’aquesta llei s’afegeixen els incentius fiscals aplicables a l’impost sobre la renda de les persones físiques als arrendaments d’immobles destinats a habitatge.

En aquests supòsits, el rendiment net positiu de capital immobiliari es reduirà:

  1. a) En un 90 per cent quan el mateix arrendador hagi formalitzat un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat, en què la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5 per cent en relació amb la darrera renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si escau, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
  2. b) En un 70 per cent quan no complint-se els requisits assenyalats a la lletra a) anterior, es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

1r Que el contribuent hagi llogat per primera vegada l’habitatge, sempre que aquest estigui situat en una zona de mercat residencial tensionat i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Quan hi hagi diversos arrendataris d’un mateix habitatge, aquesta reducció s’aplica sobre la part del rendiment net que correspongui proporcionalment als arrendataris que compleixin els requisits que preveu aquesta lletra.

2n Quan l’arrendatari sigui una administració pública o entitat sense fins lucratius que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta al programa d’ajuts al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’Administració competent estableixi una limitació a la renda del lloguer.

  1. c) En un 60 per cent quan, no complint-se els requisits de les lletres anteriors, l’habitatge hagi estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagi finalitzat els dos anys anteriors a la data de la subscripció del contracte d’arrendament.
  1. d) En un 50 per cent, en qualsevol altre cas.

2.-Penalització a l’IBI en cas d’habitatges buits

A la disposició final tercera i sota la rúbrica de modulació del recàrrec als immobles d’ús residències desocupats amb caràcter permanent a l’IBI, se li concedeix la facultat als Ajuntaments perquè puguin exigir un recàrrec de fins a un 50% de la quota líquida de l’impost, sempre que siguin immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent. Tindrà la consideració d´immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui desocupat, de forma continuada i sense causa justificada, per un termini superior a dos anys i pertanyin a titulars de quatre o més immobles d´ús residencial.

El recàrrec pot ser de fins al 100 per cent de la quota líquida de l’impost quan el període de desocupació sigui superior a tres anys i es pot modular en funció del període de temps de desocupació. A més, els ajuntaments podran augmentar el percentatge de recàrrec que correspongui d’acord amb allò assenyalat anteriorment en fins a 50 punts percentuals addicionals en cas de dos o més immobles d’ús residencial pertanyents al mateix titular, que estiguin desocupats al mateix terme municipal.

3.-Impost sobre Societats. Règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge.

D´altra banda destaquem que el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 incorpora una forta reducció del 85% al 40% de la bonificació fiscal a l’Impost sobre Societats aplicable a les entitats acollides al Règim Especial d’Entitats dedicades al arrendament d´habitatges.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, podeu utilitzar l‘àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la vostra consulta.

Anastasiya Rogovyk – Departament fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.