Mesures covid19 – prestació extraordinària per a autònoms

31 març, 2020

Vam elaborar un breu resum de les principals mesures introduïdes pel govern central i l’autonòmic, per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, en matèria d’ajudes directes a autònoms:

 1. Paquet de mesures estatals d’acord amb el Reial Decret – Llei 8/2020 de 17 de març:

Amb caràcter excepcional i vigència d’un mes (o fins l’últim dia que duri la vigència de l’Estat d’Alarma), podran sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat, els autònoms persones físiques, autònoms societaris, de cooperatives i comunitats de béns, o també el familiar col·laborador.

Quins motius cal presentar per sol·licitar aquesta prestació?

Hi ha dos grups diferenciats:

 1. Suspensió d’activitat, ocasionat pel tancament obligatori imposat pel RD 63/2020, o bé perquè hagin hagut de fer un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 2. Reducció de la facturació en un 75% al ​​mes de març de 2020, pel que fa a la mitjana dels sis últims mesos. Quan l’autònom no porti d’alta els 6 mesos naturals exigits per acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

Sol·licitud:

 1. Per als del primer grup (cessament activitat o ERTO) des del moment de la publicació al BOE de les mesures extraordinàries, és a dir, 18 de març.
 2. Per als del segon grup (reducció de facturació), des del dia 1 d’abril.
 3. La sol·licitud s’ha de tramitar en el termini d’1 mes des de l’Estat d’alarma, és a dir fins al 14 d’abril sense perjudici que aquesta situació extraordinària s’allargui.

Requisits:

 1. Estar en situació d’ALTA.
 2. Acreditar la reducció de facturació en el seu cas-
 3. Trobar-se al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l’activitat, no es trobés al corrent de les quotes, haurà de regularitzar la seva situació en el termini de 30 dies.
 4. No es requereix un període mínim de cotització.
 5. No cal donar-se de baixa en Seguretat Social (RETA), ni a l’Agència Tributària.

L’acreditació de la reducció de facturació, serà realitzarà mitjançant l’aportació de la documentació comptable que així ho acrediti, com ara llibres registre d’ingressos i despeses, o llibre registre de factures emeses i rebudes.

Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es digui que es compleix amb tots els requisits exigits per percebre aquestes prestacions.

Qui gestionarà aquest tràmit administratiu?

Les mútues de treball gestionaran la sol·licitud i la concessió de la mateixa. Per tant, els autònoms que vulguin acollir-se a aquesta prestació, hauran de dirigir-se a la seva Mútua amb la qual tinguin coberts tots aquests riscos.

Tota la documentació es tramitarà de forma telemàtica, al portal de la mútua.

Important:

 • Els beneficiaris de la prestació extraordinària en qualsevol de les dues modalitats (cessament o reducció d’ingressos) estaran exempts de pagar la quota del RETA. A causa de el gran volum d’afectats és possible que les mútues, no hagin tingut temps de resoldre els diferents expedients i sol·licituds, per la qual cosa és més que probable que el rebut corresponent a la quota del mes de març, els vingui carregada en compte el proper 31 de març. En aquest cas caldrà sol·licitar la devolució obligatòriament junt amb la sol·licitud de la prestació acompanyant còpia de el rebut pagat.
 • Els autònoms que venien gaudint d’alguna bonificació, tarifa plana de quota o similar, podran seguir tenint-les, un cop reinicien la seva activitat econòmica.

Import de la prestació

L’import serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització. Sent la base mínima el 70% de 944’35 €, és a dir, 661’04 €

Durada de la prestació

La durada d’aquesta prestació serà d’un mes, ampliant-se fins a l’últim dia del mes que duri l’Estat d’Alarma.

El temps que duri aquesta percepció, s’entendrà com a cotitzat.

Règim d’incompatibilitats

Prestacions de la Seguretat Social. A tall d’exemple, pensions no contributives, qualsevol altra pensió percebuda, autònoms amb esquemes de jubilació activa que compatibilitzin pensió i treball.

Nota: Entenem que aquesta prestació no poden sol·licitar-la els Professionals amb sistema alternatiu al RETA (advocats, arquitectes, metges …) ja que no estan afiliats a la Seguretat Social en el règim d’Autònoms.

 1. Paquet de mesures d’acord amb el Reial-Decret – Llei 6/2020 de 12 de març:

Treballadors autònoms i en règim general, de baixa per quarantena o contagi per COVID-19, es considerarà una situació assimilada a accident de treball, a efectes de la percepció per baixa per incapacitat laboral transitòria.

Podran cobrar la prestació des del primer dia.

 1. Paquet de mesures de la Generalitat de Catalunya:

En el Decret / Llei 7/2020, es recullen les mesures i ajudes, per als treballadors autònoms a Catalunya, als efectes de l’COVID-19

Requisits:

 1. Estar donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA). No inclou autònoms societaris, de cooperatives, familiars col·laboradors.
 2. Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
 3. Acreditar les pèrdues econòmiques al mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de març de 2019.
 4. Es podran sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2020.
 5. Import màxim: 2.000’00 €
 6. Aquest ajut és incompatible amb qualsevol ajut destinat a la mateixa finalitat.

Aquest ajut es podrà sol·licitar per via telemàtica, al portal de el Departament de Treball de la Generalitat (encara no disponible).

Entenem, que l’ajuda extraordinària de la Generalitat és incompatible amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat de la Seguretat Social.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir.se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Manel Balasch – Assessor Fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.