Mesures covid 19 – suspensió terminis en l’àmbit tributari

19 març, 2020

El present 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, pel qual s’adopten mesures urgents i extraordinàries per respondre a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19.

Aquest Reial decret llei conté diversos grups de mesures: i) Mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables; ii) Mesures d’ajust temporal per flexibilitzar plantilles; iii) Mesures de garantia de liquiditat per mantenir la capacitat econòmica; iv) Mesures de suport a la investigació contra el Covid-19; v) Mesures extraordinàries per a la subscripció de convenis de la Llei 40/2015.

Centrant-nos dins el tercer grup de mesures: Garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació, en la suspensió de terminis en l’àmbit tributaris:

Contingut de les principals mesures:

 • Article 33. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Aquest article estableix quins terminis en l’àmbit tributari es suspenen:

 • Deutes tributaris per liquidacions practicades per l’Administració.
 • Venciments de terminis d’acords d’ajornament / fraccionament concedits.
 • Terminis per atendre requeriments o sol·licituds d’informació.
 • Diligències d’embargament.
 • Al·legacions en procediments d’aplicació dels tributs.
 • Devolucions d’ingressos indeguts.
 • Rectificació d’errors materials o de revocació.

Aquests procediments que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial-decret llei (18 de març de 2020), s’ampliarà el termini fins al 30 d’abril de 2020.

Els procediments esmentats anteriorment i comunicats a partir de l’entrada en vigor dia d’aquesta mesura, els terminis queden ampliats fins el 20 de maig de 2020, llevat que el termini atorgat per la norma sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.

IMPORTANT:

El RD 465/2020 (17 de Març 2020) ha modificat el RD 463/2020, establint que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius a què es fa referència en l’apartat 1 del seu DA 3ª no és aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries ni als procediments administratius en els àmbits de l’afiliació, la liquidació i la cotització a la Seguretat Social.

Per tant, excepte canvi posterior, les autoliquidacions recurrents d’IVA, IRPF o pagaments a compte de Societats del primer trimestre, continuaran tenint la data límit del 20 d’abril, amb la possibilitat de sol·licitar un ajornament excepcional de 6 mesos per al seu pagament ( els tres primers mesos sense pagament d’interessos moratoris).

 • Disposició final primera. Modificació de l’Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

S’afegeix un nombre 23, en l’article 45.I.B. del text refós, que tindrà la redacció següent:

“Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost “

Important assenyalar dos últims apunts:

 • L’AEAT respecte als certificats electrònics de pròxima caducitat ha dictat:

Els informem que, en relació amb aquells contribuents el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, l’AEAT ja ha desenvolupat la solució tècnica que els havíem anunciat aquest matí, permetent l’ús dels certificats caducats en el seu SEU d’acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Si el seu navegador habitual no ho permet, us recomanem el traslladi a l’FireFox on podrà seguir usant-ho.

 • Queda prorrogat per un any, la vigència de el Document Nacional d’Identitat per a les persones majors d’edat que el seu document caduqui des de la data d’entrada en vigor d’el Reial Decret 463/2020, això és, el 14 de març de 2020, fins al 13 març 2021.
 • Per la seva part la Generalitat de Catalunya ha aprovat un RDL que preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya. fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera – Advocada
Manel Balasch – Assessor fiscal

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.