Mesures covid 19 – conseqüències processals

18 març, 2020

Dissabte passat es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A la vista de tal Reial Decret, així com de l’Acord de la Comissió Permanent de l’CGPJ i la Resolució de l’Secretari d’Estat de Justícia sobre serveis essencials en l’Administració de Justícia, ambdós de data també de 14/03/20, des BD ADVOCATS desitgem informar del següent:

El referit Reial Decret entra en vigor en el moment de la seva publicació (BOE A-2020-3692, de 2020.03.14) i té una vigència de quinze dies naturals (Article 3).

En relació amb els terminis i termes processals, queden suspesos, en general, tots els terminis i assenyalaments fins al 29/03/20 i s’estableixen les següents mesures:

– Terminis processals: Es suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

S’estableixen una sèrie d’excepcions en matèria penal i en matèria de drets fonamentals de la persona (articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), de conflicte col·lectiu (Llei 36/2011, de 10 d’octubre) , autoritzacions judicials d’internament no voluntària pro trastorn psíquic (art 763 LEC), i mesures de protecció de el menor (art. 158 CC),

No obstant l’anterior, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.

(Disposició Addicional Segona de l’R.D 463/2020).

– Terminis administratius: Es suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant l’anterior, l’òrgan competent pot acordar mesures d’ordenació i instrucció que siguin estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

(Disposició addicional tercera de l’R.D. 463/2020).

– Terminis de prescripció i caducitat. Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accion i dret quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

(Disposició Addicional Quarta de l’R.D. 463/2020)

– Actuacions judicials: Es suspenen totes les actuacions judicials programades i els terminis processals que aquesta decisió comporta, excepte en els supòsits de serveis essencials, durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma.

(Acords Primer i Segon de la Comissió Permanent de l’CGPJ de 14/03/20).

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Ana BonillaGonzalo Gomis – Advocats

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.