Mesures covid 19 – ajuda als autònoms de la Generalitat de Catalunya

7 abril, 2020

Ha estat publicada al DOGC la resolució TSF / 806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per als treballadors autònoms, com a conseqüència de les pèrdues econòmiques ocasionades pel Covid-19.

L’objecte d’aquesta resolució és regular l’ajut previst en l’article 15 de Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

L‘ajuda consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de treballadors autònoms, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada pel COVID-19,

La quantia de l’ajuda pot ser de 100 euros i fins a un màxim de 2.000 euros, d’acord amb el que preveu l’article 15.1 de Decret llei 7/2020, de 12 de març, que estableix les condicions per a la seva petició.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d´haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, Si l’alta RETA és inferior a un any , explica la mitjana dels últims mesos.

Les activitats en què el resultat econòmic en el mes de març de 2019 és igual o superior a 950 euros tenen dret a una ajuda calculada en funció del resultat obtingut en el mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

Els requisits per a les persones físiques donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) són les següents:

 1. Ser treballador autònom. No poden accedir autònoms societaris, de societats civils privades, comunitat de béns, cooperatives i autònoms col·laboradors.
 2. Amb domicili fiscal a Catalunya
 3. iii. No disposar de fons alternatius d’ingressos.
 4. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajuda regulada en la Resolució TSF / 1985/2019, programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat a l’esmentada subvenció
 5. La base imposable en l’última declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 25.000 €
 6. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i les obligacions de la Seguretat Social, o bé disposar de qualsevol resolució de pròrroga o moratòria. Aquest requisit s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 7. vii. Estar en situació d’alta a el RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 8. viii. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat per el Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 9. Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació al mes de març de 2020, en comparació del mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de l’COVID-19 (d’acord amb el punt 4 anterior).

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a esgotar el crèdit disponible. Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Un cop esgotat el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajuda.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat “Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya” (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat. cat) i haurà de presentar-se electrònicament.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s’ha de disposar d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent del tipus:

 • Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
 • Certificat de l’DNI electrònic.
 • Certificat idCAT-Mòbil, que pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

El termini per a la presentació de la sol·licitud és d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució al DOGC.

El formulari de sol·licitud inclourà una declaració responsable de la persona sol·licitant en què signarà que es compleixen tots els requisits del punt 4 i alternativament una altra sèrie de punts, com ara els següents:

– Que compleix amb l’obligació d’indicar els mitjans per prevenir i detectar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

– Que compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

– Que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener

– Que compleix amb el que estableix a la Llei 17/2015, de l’21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

– Que respecta el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

– Que respecta la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible

– Que es compromet a comunicar la sol·licitud o percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

– Documentació acreditativa dels ingressos i despeses: llibres registres de factures emeses i rebudes. Llibre d’ingressos i despeses. Models 130 i 303

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de 1 mes comptat des del dia següent al de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi, o subvenció pública o privada, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Manel Balasch – Assessor Fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.