La llei successòria dels estrangers establerts a Espanya.

8 maig, 2018

Des de fa uns anys, el Reglament (UE) nº 650/2012 en matèria de successions, atén al criteri de la residència habitual del causant en el moment de la mort.

Quan de les circumstàncies del cas es desprengui que el causant mantenia un vincle més estret amb un altre Estat diferent del de la seva residència habitual en el moment de la defunció, s’aplicarà la Llei de l’Estat esmentat.

És clar que el testador pot escollir la pròpia Llei personal, però és habitual que això no es faci, de manera que caldrà veure quina Llei s’aplica a la successió.

Ley-Sucesoria-Extranjeros-Espana

El sistema pluri-legislatiu espanyol:

Com és sabut, a Espanya coexisteixen diferents legislacions que afecten significativament a les regles successòries (Codi Civil de Catalunya, Compilació del Dret Civil Foral de Navarra, Llei de Dret Civil Basc, Llei de Dret Civil de Galícia, Codi del Dret Foral d’Aragó, etc.). Així doncs, pel que fa als ciutadans espanyols, se’ls aplicarà com a punt de connexió el veïnatge civil, el que determinarà l’aplicació d’algun dels ordenaments civils autonòmics coexistents en el territori estatal.

La Llei aplicable als estrangers residents:

El veïnatge civil s’adquireix per residència durant 10 anys ininterromputs sense haver declarat expressament la voluntat de mantenir l’anterior, o per declaració expressa a partir dels dos anys de residència.

Generalment, els estrangers no opten pel veïnatge civil als dos anys d’haver-se instal·lat a residir, de la mateixa manera que hi ha molts que moren sense haver residit ininterrompudament durant 10 anys, de manera que no es pot dir que tinguin la referida veïnatge civil. Així doncs, quina legislació de la seva residència habitual se’ls aplica, si han estat residint a Catalunya, Aragó, Euskadi, etc.? ¿Ha de ser la comuna espanyola, o la corresponent als que tenen el veïnatge civil del lloc?

Si atenem estrictament al nostre Codi civil, en no poder recórrer al veïnatge civil d’aquells estrangers que resideixin habitualment a Espanya, però no la tinguin, s’aplicaria la llei del territori en què tinguin aquesta residència habitual, per la qual cosa, si a un espanyol que no té el veïnatge civil del territori esmentat se li aplica el dret espanyol comú, sembla lògic que a l’estranger se li apliqui la mateixa regla, però no ho és.

Igualtat de tracte entre legislacions i Llei més ‘propera’:

El nostre Tribunal Constitucional estableix que els diversos ordenaments civils concurrents a Espanya es regeixen per un principi bàsic, la igualtat: tots tenen idèntica legitimitat i tots tenen el mateix valor jurídic. Partint que l’estranger resident no té una llei espanyola aplicable ‘d’origen’, una aplicació automàtica del Codi Civil sembla contrària al principi citat, mentre que, si apliquem al ciutadà estranger el Dret successori del territori en què ha estat residint de forma habitual, sembla una solució més respectuosa amb aquest postulat.

Aplicant el Dret interregional espanyol per a la resolució de conflictes interns, que no fa distinció entre ciutadans espanyols o estrangers que resideixin habitualment a Espanya, s’aplicaria la Llei del territori espanyol en què tinguin aquesta residència habitual; per tant, el dret de l’esmentat territori.

No podem oblidar, a més, que el Reglament europeu busca, per a la determinació de la Llei aplicable, aquella amb la qual el mort tingués la major connexió; és evident que, residint en un territori on regeix un dret propi, es podrà discutir si l’estranger resident tenia més vinculació amb el lloc de residència actual, amb una residència anterior o amb la seva nacionalitat d’origen.

Per descomptat, amb la legislació amb la qual no tindria cap vinculació en absolut, seria amb la comuna espanyola.

Si té algun dubte referent a aquest article o vol comentar el cas utilitzi l’àrea de contacte per consultar amb l’equip d’advocats especialistes.

David Ruperti – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.