L’augment de l’impost sobre Successions i Donacions a Catalunya a partir de maig 2020

5 maig, 2020

La Generalitat de Catalunya ha procedit, a través de la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i de el sector públic, a augmentar més d’alguns impostos propis (Impost sobre habitatges buits, taxa turística …), l’Impost sobre Successions i donacions amb efectes 1 de maig de 2020, per defuncions o donacions des d’aquesta data.

Entenem que aquestes modificacions, atès que suposen un augment considerable de l’impost de successions entre pares i fills, s’han aprovat i entrat en vigor en un moment bastant inoportú. Podrien haver-se aprovat, si així ho considera el Govern de Catalunya, però amb una entrada en vigor a partir de 3 o 6 mesos des de la seva publicació.

Les modificacions són fonamentalment les següents:

1.– Es modifica la regla de manteniment per al gaudri de la reducció del ‘95% aplicable a les adquisicions mortis causa (herència) de béns de patrimoni cultural

2.– S’introdueix una nova secció sobre donacions realitzades per Entitats sense ànim de lucre bonificánt-les en un 95% sempre que es compleixin determinats requisits.

3.– Es reintrodueixen els coeficients multiplicadors sobre la quota de l’impost, tant en successions com en donacions, en funció del patrimoni preexistent de contribuent, (hereu o donatari)  del grup I i II segons el següent quadre:

1

Recordem:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de vint anys.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de vint anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat.

Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys.

4.- Es manté la bonificació del 99% sobre les herències a favor del cònjuge

5.- Reducció – bonificació sobre la quota: Fins ara es calculava la quota tributària segons uns tipus impositius que es mantenen amb la nova llei, i sobre la quota, els contribuents del grup de parentiu I i II, podien aplicar una bonificació mitjançant una taula decreixent. Doncs bé, aquesta taula decreixent es redueix considerablement per als contribuents del grup II segons el següent esquema

– Taula decreixent (bonificació sobre quota íntegra) aplicable

– fins al 31 d´abril de 2020, per als contribuents del Grup d’Parentiu I i II (per les morts anteriors a aquesta data)

– a partir del 1 de maig de 2020, únicament s’aplicarà per als contribuents del Grup de Parentiu I (per les morts a partir d’aquesta data)

2

– Taula decreixent (Bonificació sobre la quota íntegra) aplicable a partir del 1 de maig de 2020 per contribuents del grup de parentiu II.

3

6.- Per defuncions fins al 30 d’abril 2020, els contribuents de el Grup I i II que optin per aplicar les bonificacions sobre la base imposable en determinats actius (empresa família, béns d’el patrimoni cultural o natural, finques rústiques amb activitat forestal, explotacions agràries), podien aplicar, a més, la taula de bonificacions sobre la quota íntegra en un 50%. A partir d’l’1 de maig de 2010 aquesta possibilitat es suprimeix.

7.- Es mantenen les tarifes reduïdes de Donacions entre ascendents, descendents i cònjuges que és la següent:

4

Això no obstant, no podrà aplicar-se la mateixa en determinades operacions sobre assegurances de vida.

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, es produeix un augment considerable de l’Impost en herències per part de descendents i adoptats majors de vint anys, i els ascendents o adoptants, doblant-se, en molts casos l’impost a pagar, per la qual cosa, i per tal de minimitzar al màxim aquest impost, aconsellem diferents actuacions:

  • Revisar els testaments atorgats.
  • Estudiar possibles donacions en vida per tal de reduir el tipus impositiu (Donacions amb tipus impositius reduïts) i reduir la base imposable en el moment de la successió a fi de limitar al màxim la progressivitat de l’impost i aprofites les bonificacions en quota.
  • Revisar el compliment dels requisits de l’empresa familiar si s’escau.
  • Estudiar possibles pactes successoris i heretaments cumulatius.
  • Revisar l’Impost sobre Patrimoni analitzant els diferents actius i la possible aplicació de la limitació de la quota íntegra de l’impost en funció de la base de l’IRPF.

És important recordar que el Govern Estatal actual té pendent d’aprovació, ja des de la legislatura anterior, el projecte de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i, entre altres modificacions, es preveu:

  • Augmentar l’Impost sobre el Patrimoni per a bases superiors a 10.500.000 €, passant el tipus impositiu de 2,5% a 3,5%.
  • Declarar els immobles segons una referència de “valor de mercat” que ha de publicar anualment la Direcció General de Cadastre.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera – Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.