La reforma del Codi Penal amplia la responsabilitat penal de l’empresa.

26 març, 2019

El passat mes de març, la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer va modificar el Codi Penal vigent, per tal de traslladar determinades Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme.

L’Article 31 bis del Codi Penal consagra la responsabilitat penal de les persones jurídiques, i la seva exoneració o atenuació a partir d’un Compliance Penal o Model de Prevenció de Delictes (MPD). Els delictes més rellevants a destacar, d’entre aquells dels quals pot derivar l’anterior responsabilitat, són: el descobriment i revelació de secrets, delictes contra la propietat intel·lectual o industrial, danys informàtics, insolvència punible, blanqueig de capitals, edificacions no autoritzables, danys mediambientals, estafes, suborn (el funcionari o autoritat que lliura o accepta do o recompensa de qualsevol classe a canvi de realitzar o no realitzar un acte contrari al seu càrrec per afavorir a un altre) i el tràfic d’influències, entre d’altres diversos més específics de certs sectors.

codigo-penal-empresa

La recent modificació del Codi Penal inclou els delictes de malversació (administració deslleial del patrimoni públic) com a delictes pels quals pot respondre la persona jurídica en tant que l’empresa que contracta amb l’administració pugui col·laborar o contribuir a aquesta gestió deslleial dels diners públics.

Així mateix, la reforma amplia i endureix les conductes delictives dels delictes de suborn i tràfic d’influències (abús d’influències comès per un funcionari o autoritat o per un particular), la corrupció entre particulars (pagaments de comissions en l’àmbit privat entre empreses ), l’abús de mercat (manipulació del mercat i abús d’informació privilegiada) i el frau a la Hisenda Pública o Seguretat Social (elusió de quantitats a ingressar o gaudi indegut de beneficis o subvencions, falsejant les condicions per a la seva obtenció o donant una destinació diferent a les últimes).

No podem ometre referent a això, que l’article 225 de la Llei de societats de capital, en el seu apartat segon, atribueix específicament als administradors societaris, les funcions relatives a la «bona direcció» i «control de la societat». Aquest mandat ens porta indefectiblement a la necessitat que els administradors adoptin models d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes dels quals l’empresa pogués ser responsable, per reduir de manera significativa el risc de la seva comissió.

No hi ha dubte que la manera d’afrontar aquesta tasca és mitjançant l’elaboració d’un Compliance penal o MPD.

Però la tasca de l’administrador no acaba amb el disseny del Compliance penal d’acord amb els requisits del Codi Penal. En efecte, perquè el Compliance penal sigui eficaç, és imprescindible que s’implanti i desenvolupi correctament mitjançant l’establiment de polítiques, controls i procediments que concretin de quina manera l’empresa ha de prevenir els delictes que es poguessin cometre.

En altres paraules, de poc serveix dissenyar un Compliance penal si l’empresa no implanta els mitjans de control necessaris per al seu desenvolupament i bon funcionament, podent entendre, en conseqüència, que es tracta d’un Model de Prevenció de Delictes ineficaç o inadequat (make up Compliance o Paper compliance). En aquest sentit, s’han pronunciat, per exemple, la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat i la Sentència del Tribunal Suprem 154/2016 de 29 de febrer de el 2019.

En resum, atès que l’empresa no només ha de comptar amb un bon disseny del Compliance penal d’acord amb els requisits del Codi Penal, sinó que ha d’implantar i desenvolupar mesures de control concretes per a un funcionament eficaç, a continuació citaré algunes de les mesures que des de BD Advocats trobem imprescindibles per a un bon govern i que estem en disposició d’elaborar per als nostres clients:

 • Política de conflictes d’interès.
 • Polítiques de confidencialitat.
 • Política d’ús del certificat digital.
 • Política de preus de transferència intragrup.
 • Política de selecció de proveïdors.
 • Política d’accés i circulació de determinades informacions.
 • Mesures de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Política de control fiscal.
 • Guia de destrucció de suports.
 • Reglament per a la defensa del client (consumidors).
 • Mesures per evitar infraccions de competència / abús de mercat.

La llista no és exhaustiva, però dóna una idea d’alguns elements que cal considerar i reglar a fi d’evitar la comissió de delictes, així com per assegurar un bon govern empresarial. Per exemple, Com es pot prevenir la corrupció, si no es compta amb una política de conflictes d’interès ?; Com es poden prevenir els delictes de revelació de secrets, si no comptem amb polítiques de confidencialitat per a treballadors i / o externs ?; Com es poden prevenir els delictes d’abús de mercat i d’informació privilegiada, si no es compta amb mesures concretes en matèria de competència?

Ja en altres ocasions hem parlat de la creixent necessitat d’afrontar aquests reptes, per tal que, davant de qualsevol eventualitat, quedi palès que els administradors de l’empresa han desplegat tot el que estava racionalment en la seva mà, per aconseguir una marxa transparent i controlada de l’empresa.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez  Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.