La nova normativa contra el frau fiscal. Notes del més destacat (2)

29 juliol, 2021

Dimarts vam iniciar una sèrie de tres articles sobre la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va entrar en vigor l’11 de juliol, i que introdueix nombroses modificacions en els principals impostos com : IRPF, IS, IVA, ISD, IP, entre d’altres, així com en la Llei general tributària.

En l’anterior treball comentem les referents a l’Impost de societats, les SICAVs, les SOCIMIs i la representació fiscal a Espanya. Avui abordem les disposicions que afecten l’IRPF, l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions:

III. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  • Pactes successoris. S’introdueixen modificacions en matèria de pactes successoris. Si l’adquirent d’un bé, en virtut d’un pacte successori, transmet els béns rebuts en el transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la mort de titular original si fos anterior, se subroga en el valor i data d’adquisició que tenia el bé al causant. És a dir, es limita l’actualització de dates i valors, ja que el transmetent-causant dels béns mitjançant pacte successori no tributa en el seu IRPF per acollir-se a l’exempció de la “plusvàlua del mort”.
  • Arrendament d’habitatge. Es clarifica l’aplicació de la reducció per arrendament de béns immobles destinats a habitatge (60%), de manera que només es pot aplicar la reducció sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva autoliquidació, sense que sigui procedent la seva aplicació sobre el rendiment net positiu calculat durant la tramitació d’un procediment de comprovació.
  • Obligació d’informació sobre moneda digital. S’estableixen dues noves obligacions informatives referides a la tinença i operativa amb monedes virtuals:

– S’introdueix obligació de subministrament d’informació sobre els saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals, pels que proporcionin serveis en nom de tercers per salvaguardar claus criptogràfiques privades.

– S’estableix, per als mateixos subjectes, l’obligació de subministrar informació sobre operacions sobre monedes virtuals (adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments) en els quals intervinguin.

  • Model 720- moneda digital. En el model 720 a presentar el 2022 (respecte de les operacions i saldos en 2021) s’hi ha d’incloure informació sobre les monedes virtuals situades a l’estranger.

IV. Impost sobre el Patrimoni

  • Valor dels immobles. Es modifiquen les regles de valoració dels immobles quan el valor de l´immoble hagi estat determinat per l’administració en un procediment de comprovació; en aquests casos s’ha de declarar el valor de referència aprovat anualment pel Cadastre.
  • Assegurança de vida. En les assegurances de vida en què l’acceptant no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat, aquest haurà de declarar en el seu patrimoni el valor de l´assegurança segons la provisió matemàtica.
  • No residents. S’adapta la normativa a la doctrina del Tribunal Suprem per tal que tots els no residents puguin aplicar els beneficis fiscals en les normatives autonòmiques.

V. Impost sobre Successions i Donacions

  • Base imposable. En la configuració de la base imposable de l’impost, les referències al valor real se substitueixen per valor equiparant al valor de mercat, el qual es defineix com “el preu més probable pel qual podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues “.

Per al cas d’immobles s’introdueix la presumpció que excepte prova en contra el valor de mercat és el valor de referència que consti publicat per la Direcció General de Cadastre a la data de la meritació a la seva seu electrònica.

Sobre aquest punt destacar que únicament es pot impugnar el valor de referència si es recorre la liquidació, o bé, es sol·licita la rectificació de l’autoliquidació. És a dir, sempre a instància de l’interessat.

Aquesta modificació també afecta en els mateixos termes a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

  • Acumulacions. A efectes de la liquidació de l’impost s’han d’acumular els contractes o pactes successoris que originen adquisicions en vida del causant.
  • No residents. S’adapta la normativa de l’Impost a la Sentència del Tribunal Suprem a fi de que els no residents, inclosos els de fora de la UE / EEE puguin aplicar els beneficis fiscals de les normatives autonòmiques.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera
Anastasiya Rogovyk

Departament fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.