La nova normativa contra el frau fiscal. Notes d’allò més destacat (i 3)

2 agost, 2021

Dimarts passat vam iniciar una sèrie de tres articles sobre la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va entrar en vigor l’11 de juliol, i que introdueix nombroses modificacions en els principals impostos com: IRPF, IS, IVA, ISD, IP, entre d’altres, així com en la Llei general tributària.

En el primer comentem les referents a l’Impost de societats, les SICAV, les SOCIMIs i la representació fiscal a Espanya. En el de dijous passat abordem les disposicions que afecten l’IRPF, l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions.

Per finalitzar, comentarem les novetats introduïdes en altres impostos, com l’IVA i l’IAE, així com les introduïdes en la Llei general tributària:

VI. Impost sobre el Valor Afegit

 • S’especifica que el subjecte infractor pels eventuals incompliments de les obligacions específiques serà l’entitat dominant.

VII. IAE

 • L’exempció relativa a persones físiques inclou també a no residents.
 • El còmput de l’import net de la xifra de negocis de grups s’efectuarà de forma conjunta, amb independència que s´efectui consolidació comptable o no.

VIII. Llei general tributària

 • Prohibició expressa d’amnisties fiscals.
 • Interès de demora. En els supòsits d’obtenció d’una devolució improcedent, no s’exigiran interessos de demora si l’obligat tributari regularitza de manera voluntària.
 • Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ. El règim anterior establia un recàrrec de l’5,10 i 15% en funció del retard del pagament fins a 3, 6 o 12 mesos, i un recàrrec del 20% per retards superiors als 12 mesos, es modifica el sistema establint un recàrrec gradual de l’ 1% per mes de retard i un recàrrec del 15%. A l’igual que en la regulació anterior s’exclou la imposició de sanció i s’exigiran interessos de demora quan el retardi sigui superior a 12 mesos. S´estableix un règim transitori segons el qual el nou règim de recàrrecs s’aplicarà als exigits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, sempre que la seva aplicació resulti més favorable per a l’obligat tributari i no hagin adquirit fermesa. Se exonera del règim de recàrrecs per extemporaneïtat en els supòsits en què l’obligat tributari regularitzi voluntàriament uns fets o circumstàncies idèntiques a les regularitzats per l’Administració que no derivi imposició d’una sanció i sempre que es compleixin determinats requisits.
 • Programes i sistemes informàtics. S’estableix l’obligació que els sistemes informàtics o electrònics de comptabilitat o de gestió empresarial s’ajustin a determinats requisits que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres i tot això per no permetre la producció i tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació de les dades comptables i de gestió. També s’estableix un règim sancionador específic en relació a la producció d’aquest tipus de programes i sistemes.
 • Representació de persones o entitats no residents. Només és procedent quan ho exigeixi expressament la normativa tributària; com a conseqüència s’elimina la facultat de l’AEAT de requerir nomenament.
 • Suspensió de la prescripció. La suspensió extraordinària de la prescripció en virtut de l’estat d’alarma (76 dies) es limita a aquells terminis que vencessin abans del 2021.07.01.
 • Reducció de les sancions. S’incrementa la reducció de les sancions derivades d’actes amb acord del 50 al 65 per cent, i la reducció per pagament de les sancions s’incrementen del 25 al 40%. Es manté la reducció del 30% per conformitat.Aquestes reduccions s’apliquen a aquelles sancions que no siguin fermes a data del 11 de Juliol de 2021. Tan mateix s’estableix un règim transitori de tal manera que es podrà aplicar la reducció del 40% si, abans del 1 de gener de 2022, el interessat acredita el desistiment del recurs interposat contra la sanció i contra la liquidació que porta la causa sempre que s´efectués l´ingrés de l’import restant de la sanció en període voluntari.
 • Iniciació de procediment sancionador en matèria tributària. S’amplia de 3 a 6 mesos el termini per a l’inici del procediment sancionador incoat a partir de les liquidacions o resolucions en els procediments d’inspecció i comprovació tributària.
 • Llistat de deutors. Es rebaixa la quantia de 1.000.000 € a 600.000 €.
  S’inclouran en el llistat de deutors, juntament amb els deutors principals els que siguin deutors per ser responsables solidaris.
 • Revocació NIF. Des de la publicació de la revocació al BOE del NIF d’una entitat es prohibeix que qualsevol notari autoritzi cap document públic atorgat pel mateix, així mateix es veta l’accés als registres públics fins que es rehabiliti l’esmentat NIF.
 • Limitació del pagament en efectiu. Es redueix de 2.500 € a 1.000 € l’import màxim que pot pagar-se en efectiu en les operacions en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional. Entre persones físiques residents (no en qualitat d’empresari o professional) l’import màxim de pagament és de 2.500 € i per als no residents el pagament en efectiu es redueix de 15.000 € a 10.000 €.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera
Anastasiya Rogovyk

Departament fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.