La necessitat de la subscripció d’un contracte entre el conseller executiu i la Societat.

16 desembre, 2019

El conseller executiu és aquell membre del Consell d’Administració a qui se li atribueixen funcions executives, mitjançant la designació d’ell mateix com a conseller delegat, o com a conseller amb funcions executives en virtut d’un altre títol, com l’apoderament.

contrato-consejero-ejecutivo

La legislació vigent exigeix que quan un membre del Consell d’Administració esdevé conseller executiu, serà necessària la celebració d’un contracte entre aquest i la Societat. L’article 249.3 de la Llei de societats de capital estableix aquesta necessitat.

Es tracta d’un contracte mercantil de prestació de serveis, que se sotmetrà a votació en el si del Consell d’Administració, havent de ser aprovat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat no podrà participar en la de deliberació ni en la votació.

El contracte del Conseller Executiu ha de quedar incorporat a l’acta de la sessió en què es deixi constància de la deliberació i votació corresponent.

Alguns registradors mercantils han denegant la inscripció d’acords de nomenament de Conseller Delegat, i fins i tot d’atorgament de poders generals en favor d’un conseller, si aquest nomenament no conté expressament la menció que s’ha subscrit el corresponent contracte. No obstant això, no serà necessari incloure el contracte aprovat en la sol·licitud d’inscripció, sent que el seu contingut no és objecte de qualificació per part de registrador mercantil.

Hem de deixar clar que es tracta d’un contracte independent del contracte que ja tingui aquest conseller executiu amb la Societat, com a membre del seu Consell d’Administració.

Entrant en el que és pròpiament el contingut del contracte de conseller executiu, hem de deixar constància dels antecedents de les parts, en particular, en el cas que hi hagi una relació laboral prèvia entre aquest conseller i la Societat, s’ha d’especificar clarament en quina situació queda tal relació laboral.

Dins de les clàusules essencials de l’esmentat contracte, és important delimitar l’objecte, els serveis a prestar i les responsabilitats concretes del conseller executiu amb la Societat contractant i les que pugui ostentar en altres societats de el grup.

Així mateix, ha de quedar reflectit el sistema de dependència que té el conseller executiu envers el Consell d’Administració, i les facultats i / o poders que se li han atribuït.
Aquest contracte constitueix el mitjà adequat en el qual es plasma les responsabilitats que s’encomanen al conseller executiu i el compliment de determinades obligacions, en virtut del càrrec que ostenta.

Un altre dels aspectes de gran importància, que ha de quedar clarament determinat en aquest Contracte, és el relatiu a la remuneració el conseller executiu, en el cas que aquest càrrec sigui remunerat, ja que no podrà percebre cap retribució per l’exercici de funcions executives, si aquestes quantitats o conceptes no estan previstos en el seu contracte.

Per tant, s’han d’indicar els components fixos i variables, incloent també plans de jubilació i fins i tot la contraprestació corresponent per no competència post contractual, entre d’altres.

El contracte s’ha de regir per la política de retribucions aprovada per la junta general. És important assenyalar que la celebració d’aquest contracte s’ha de realitzar també, en els supòsits en què el conseller executiu accepti exercir el càrrec de manera gratuïta.

En el contracte del conseller executiu regularem d’una forma molt exhaustiva l’exercici del càrrec, així com els supòsits d’extinció del mateix, configurant de la mateixa manera un apartat molt important relatiu al pacte de no competència post-contractual.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Melanie Diaz Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.