La manca de dipòsit dels comptes anuals: un nou panorama sancionador.

23 febrer, 2021

Les bones pràctiques i la diligència emprada en la manera de gestionar una societat, formen part també del seu actiu, per la qual cosa és essencial cuidar cadascun dels aspectes de la seva gestió, prenent consciència de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquen i vetllant perquè es compleixin de la millor manera possible.

Una de les obligacions mercantils amb què ha de complir una societat torna a estar de plena actualitat: ens referim al dipòsit dels comptes anuals.

El passat 31 de gener va entrar en vigor una recent modificació normativa, que preveu un major control dels casos d’incompliment d’aquesta obligació i que, a més, endureix el règim sancionador anterior: es tracta de les modificacions introduïdes per les disposicions addicionals 10a i 11a del Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

La Llei de societats de capital estableix, en el seu article 279, l’obligació de l’òrgan d’administració de la societat de procedir al dipòsit dels comptes anuals en el registre mercantil corresponent dins del mes següent a la seva aprovació; aquesta obligació de dipòsit dels comptes anuals continua vigent tot i que es tracti d’una societat inactiva; és a dir que, encara que s’hagi deixat una societat sense activitat econòmica, aquesta ha de seguir complint amb les seves obligacions tant mercantils com fiscals.

A partir d’aquest 31 de gener, la manca de dipòsit dels comptes anuals en el termini previst, no només comportarà el tancament registral per part del registre mercantil per a la societat incomplidora, és a dir, la impossibilitat d’inscriure en el registre cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi, sinó que, a més, en virtut de les modificacions indicades, el propi registre mercantil s’encarregarà de gestionar els expedients sancionadors i aplicar les multes dineràries corresponents.

Les sancions amb motiu de l’incompliment d’aquesta obligació han estat fins ara relativament escasses, fet que feia que moltes vegades es generés certa deixadesa i confiança davant la falta d’imposició d’aquestes sancions.

No obstant això, tot indica que això aviat canviarà, tenint en compte que aquest nou sistema suposa una simplificació de la gestió del règim sancionador, que abans requeia en l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i que ara passa a ser gestionat per qui de primera mà té la informació sobre les societats que han complert i les que no, amb el dipòsit de comptes, el registre mercantil del domicili de l’obligat.

Aquest sistema serà més dinàmic, ja que serà el corresponent registre mercantil qui rebi un al·licient per la seva nova gestió, en forma de cobrament d’aranzels per cada sanció imposada.

Hem estat, doncs, advertits: o es comença a regularitzar i posar al dia el més aviat possible aquesta obligació mercantil de vegades relegada, o ens veurem abocats a ser part passiva d’aquest nou i sens dubte més eficaç i ràpid règim sancionador. Sense oblidar, a més, les responsabilitats que puguin correspondre a l’òrgan d’administració de la societat sancionada per l’incompliment d’un deure del que és directament responsable, per molt que pugui haver imponderables retards en la formulació o aprovació dels comptes que no hagin estat provocats per la seva falta de diligència.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Melanie Díaz – advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.