La limitació del preu del lloguer d’habitatge

28 maig, 2019

Tal com indicàvem en anteriors articles relatius a l’última reforma de la LAU, en la disposició addicional segona, en relació a l’índex de preus de lloguer, s’establia que les comunitats autònomes podien definir el seu propi índex de referència de manera específica i adaptada al seu territori, per a l’exercici de les seves competències i a l’efecte de dissenyar les seves pròpies polítiques i programes públics d’habitatge.

alquiler-de-vivienda

Doncs bé, ara la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 9/2019 de 21 de maig, publicat al DOGC el 2019.05.23, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb la finalitat de limitar el preu dels lloguers d’habitatge.

En primer lloc, abans de poder establir una limitació dels preus de la renda de lloguers d’habitatges, caldrà determinar i declarar les zones o àrees d’habitatge de “mercat tens” (municipis o zones de municipis on es trobi en risc el proveïment suficient d’habitatge de lloguer en condicions assequibles); per a això cal acreditar diversos aspectes, com que el creixement del preu dels lloguers i del seu cost al pressupost familiar sigui clarament superior als de la mitjana a Catalunya; que hi hagi una desproporció entre l’augment de la població i el nombre d’habitatges de lloguer disponibles o que el cost dels lloguers creixi per sobre de l’IPC de la zona afectada.

Un cop determinada la zona o àrea de “mercat tens” la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge “, només podrà superar en un 10% l’Índex de Referència dels Preus de Lloguer. Hi pot haver un increment del 5% per característiques especials de l’habitatge (vistes, zones comunitàries dotades de jardí, piscina, etc …). Així mateix els habitatges de nova edificació i les completament rehabilitades es podran llogar a un 20% per sobre dels que estableixi l’índex de referència, però només durant 5 anys posteriors a la finalització de les obres. La revisió de la renda d’aquests arrendaments només pot efectuar-se si es va pactar expressament, i amb remissió a la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat.

En els habitatges que ja estaven llogats i quan la renda és superior al preu marcat per l’índex de referència que se li aplicaria, es pot fixar com a renda inicial d’un nou contracte l’última renda del contracte anterior (acreditant la quantia de l’últim rebut).

Es preveu que, si en contractes en els que els són aplicables la limitació de renda establerta en aquesta normativa es donés el cas que l’arrendador cobrés rendes superiors als límits establerts en aquesta norma, l’arrendatari tindrà dret a recuperar la diferència entre el límit legal i la renda que pagava, amb interessos. Es podrà exigir judicialment, però el Departament de Justícia impulsarà la mediació i altres fórmules extrajudicials (disposició addicional primera).

Com règim transitori, s’estableix que els arrendaments conclosos abans a l’entrada en vigor del Decret se seguiran regint per la legislació anterior. En cas de novació que suposi ampliació de la durada o modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea en què es trobi l’habitatge com del mercat tens, s´ha d´aplicar el que estableix aquesta normativa.

La disposició final quarta estableix que aquest Decret Legislatiu entri en vigor l’endemà de la publicació, és a dir, el 24 de maig de el 2019.

Sobre aquest Decret Llei ja s’han manifestat diferents sectors, tant els professionals immobiliaris, propietaris i organitzacions socials (Sindicat de Llogaters, Associació d’inquilins, etc ..) i tots coincideixen en el seu rebuig per diferents raons, però coincideixen que en cap cas soluciona el problema dels preus dels lloguers, ja que es tem que provocarà un augment dels preus per reducció d’oferta i, amb això, que no es compleixin les expectatives reals de limitar preus de rendes de lloguers.

En el que sí semblen coincidir els diferents sectors, és que una de les mesures per contenir els preus dels lloguers hauria de ser la d’augmentar l’oferta de lloguer social d’habitatges per part de l’administració, com a sistema efectiu per a la contenció dels preus de les rendes de lloguer.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir.se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Roca – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.