Nous supòsits d’informació fiscal obligatòria:

14 novembre, 2017

El passat 30 d’agost es va publicar l’Ordre Ministerial pel qual s’aprova el nou MODEL 232 d’informació d’operacions vinculades i operacions amb territoris considerats Paradisos Fiscals. Mitjançant l’esmentada Ordre es trasllada aquesta obligació d’informació de la declaració de l’Impost de Societats (Model 200) a aquest nou Model 232, i s’aprofita per crear nous supòsits d´informació obligatòria a emplenar entre l’1 i el 30 de novembre de cada any , sent aquest any 2017 el primer exercici pel que fa a les operacions realitzades durant el 2016:

Podem distingir dos grups d’operacions a informar:

1.- Operacions relacionades amb països o territoris considerats com Paradisos Fiscals, qualsevol que sigui el seu import i independentment que hi hagi o no vinculació.
2.- Operacions amb persones o entitats vinculades:

Operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada i l’import de la
contraprestació en el seu conjunt d’operacions superi els 250.000 euros en el període impositiu, segons el seu valor de mercat.

Com a novetat, operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquest tipus superi els 100.000 euros, encara que sigui amb diferents persones vinculades. A aquests efectes es consideren operacions específiques les següents:

• Les realitzades per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el desenvolupament d’una activitat econòmica, a les quals els sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva i aquestes persones físiques i / o els seus familiars tinguin individual o conjuntament el 25 % del capital.

  • Les operacions de transmissió de negocis. Les operacions de transmissions de valors o participacions representatives de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat no admesa a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o que siguin admesos a negociació en mercats regulats situats en països o territoris qualificats com paradisos fiscals.
  • Les transmissions d’immobles.
  • Les operacions sobre actius intangibles.

També com a novetat, amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model i informar respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que alhora facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt de les mateixes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

Caldrà analitzar detingudament TOTES les operacions entre vinculats a l’objecte de decidir si han o no d´informar-se al citat Model, i això amb independència de l’import de l’operació i de si es fa amb una o diverses persones o entitats vinculades.

Les que apliquin una reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en aquells casos en què el contribuent apliqui l’esmentada reducció prevista en l’article 23 de la LIS (patent box), perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Nuevos supuestos de información fiscal obligatoria

Finalment, destacar que es manté la no obligació de presentar aquest model en els següents casos:

– Operacions realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal (model 220).

– Les operacions realitzades amb els seus membres o altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses inscrites en el registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, excepte unions temporals d’empreses o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals que s’acullin al règim que estableix l’article 22 de la LIS.

– Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.
Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

Cristina Burguera
sòcia Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.