IMPOST DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES (ISGF)

22 novembre, 2022

Aquest nou impost, que previsiblement el Govern aprovarà abans de final d’any, juntament amb els impostos a les entitats financeres i d’energia, es configura com un impost complementari a l’impost sobre el patrimoni, (IP), de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les CCAA que gravarà els patrimonis superiors a 3M€.

Amb aquest impost, (ISGF), es persegueixen dues finalitats:

  • Finalitat recaptatòria sol·licitant, en aquests temps de crisi energètica i d’inflació, un esforç més gran als qui disposen d’una capacitat econòmica més gran.
  • Finalitat harmonitzadora, amb l’objectiu de disminuir les diferències a l’Impost sobre Patrimoni entre les diferents CCAA (Especialment amb Madrid, Andalusia, Múrcia i Galícia).

La seva configuració coincideix bàsicament amb l’IP ja existent, tant pel que fa al seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, base imposable i liquidable, i meritació, com al límit de la quota íntegra. La diferència fonamental està en el fet imposable que grava aquells patrimonis superiors a 3M€ enfront de l’IP, que grava els patrimonis entre 500.000 i 700.000 (en funció del que disposa cada CCAA) i es pot deduir la quota ja pagada de l’IP a la quota resultant de l’ISGF.

És important destacar que es tracta inicialment d’un impost temporal, amb una vigència inicial de 2 anys, si bé s’introdueix una clàusula de revisió per efectuar una avaluació dels resultats al final de la vigència i valorar-ne el manteniment o la supressió.

A tall d’exemple, i tenint en compte els tipus impositius de l’IP aprovats a Catalunya, i els tipus impositius a l’ISGF referenciats al final de la present nota, efectuant un comparatiu amb la Comunitat de Madrid o Andalusia, sobre uns patrimonis de 5, 8 i 20M€ amb habitatge habitual en propietat amb un valor superior a 300.000€, resultarà el següent:

– Fins 31/12/2021

PATRIMONI I PATRIMONI a Madrid/Andalucía I PATRIMONI a Catalunya
5.000.000 0 54.438€
8.000.000 0 112.896€
20.000.000 0 426.713€

 

  •  A partir de l’entrada en vigor de l’ISGF
PATRIMONI ISGF a pagar Madrid /Andalucía IPATRIMONI a pagar a Catalunya ISGF a pagar a Catalunya
5.000.000 17.000 54.438 0
8.000.000 76.000 112.896 0
20.000.000 454.000 426.713 27.286

 

Aquestes diferències es poden accentuar en el cas que sobre el patrimoni gravable s’apliquin reduccions o exempcions previstes per a l’empresa familiar.

Pel que fa al Límit de Quota Integra, en funció de la renda obtinguda pel subjecte passiu, i que actualment està al 60% de la base imposable de l’IRPF, sembla que es manté, si bé determinats grups parlamentaris estan intentant augmentar aquest percentatge al 70%. En aquest cas, els subjectes passius de les CCAA que ja paguen IP, es poden veure afectades per aquest augment. A més, sembla que la reducció d’aquest límit a l’ISGF no podrà excedir el 80% de la quota íntegra, de manera que hi pot haver una tributació mínima addicional a la de l’IP.

Caldrà esperar l’aprovació definitiva de la norma per analitzar els efectes pràctics de l’impost. I, molt probablement, assumir aquest impost ja amb efectes 2022, per tant, com que es tracta d’un impost amb meritació a 31/12, si es produís l’aprovació abans de final d’any, els seus efectes serien immediats. Tot això amb independència dels dubtes sobre la seva legalitat pel que fa al duplicar l’impost sobre el patrimoni, és susceptible de xocar amb l’actual marc de finançament autonòmic que estableix la cessió d’aquest impost a les comunitats autònomes, a més que se’n produeix una doble imposició (dos impostos que graven el mateix fet imposable), si bé el govern ho vol pal·liar amb la deducció de la quota de l’IP sobre la quota de l’ISGF.

tabla

Taules tipus impositius

IMPOST SOLIDARI GRANS FORTUNES
PATRIMONI NET TIPUS
Entre 3 y 5 milions 1,7%
Entre 5 y 10 milions 2,1%
Mes de 10 milions 3,5%

 

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, podeu utilitzar l‘àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la vostra consulta.

Cristina Burguera – Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.