Els perjudicats per una infracció del Dret de la Competència tenen una regulació específica que els empara.

30 maig, 2017

Aquest passat dilluns s’ha publicat al BOE l’esperada transposició de la Directiva 2014/104 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014 que estableix determinades normes per les quals es regeixen, en virtut del dret nacional, les accions de danys resultants de les infraccions del Dret de la competència dels estats membres i de la Unió Europea.

La transposició d’aquesta Directiva s’hauria d’haver portat a terme abans del 27 de desembre de l’any passat, de manera que porta considerable retard com ha vingut a reconèixer la pròpia exposició de motius del Reial Decret Llei que la transposa.

Directiva_UE_Derecho_Competencia_I

La Directiva pretén que en els estats membres hi hagi mecanismes processals efectius que permetin als perjudicats per infraccions del Dret de la competència, reclamar els danys i perjudicis que se’ls hagi provocat.

La Directiva és, doncs, conscient de la lluita entre David i Goliat que suposa, en la majoria dels casos, reclamar aquests perjudicis provocats per un càrtel o per qui abusa d’una posició dominant.

La transposició a les nostres lleis ha suposat, d’una banda, l’ampliació dels seus actuals setanta articles, amb deu articles addicionals que regulen les reclamacions pels danys causats per les infraccions al Dret de la Competència, i, d’altra banda, la modificació de la Llei d’enjudiciament civil, introduint un Article 283 bis (amb 11 apartats -de l’a a la k), en el capítol dels mitjans de prova.

Entre totes dues modificacions es detalla l’exercici i dret dels perjudicats a ser rescabalats, posant a la seva disposició mecanismes d’indagació per “l´accés a les fonts de prova en procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la competència” (en paraules del mateix Reial Decret), el que constitueix una novetat, al “Discovery” americà, dins del nostre sistema processal.

De fet, les possibilitats de petició de proves que estiguin en mans de la contrapart estan molt acotades en la nostra normativa processal; i, per descomptat, en cap d’aquestes acotades possibilitats hi ha una regulació tan detallada: els perjudicats per infraccions al Dret de la Competència poden sol·licitar al jutge que exigeixi als presumptes infractors l’exhibició de les proves que es considerin pertinents, i aquest, amb les cauteles pròpies de la preservació del secret d’empresa, regulades de forma molt detallada, l’exigirà.

Podem entendre que s’hagi volgut protegir aquests perjudicats mitjançant una directiva, en comprovar, per experiència, que molts danys quedaven fins ara sense rescabalar. Al marge que caldrà comprovar amb el temps si aquestes mesures són realment efectives o no, sembla que, en transposar la Directiva, es produeix un greuge comparatiu enfront d’altres perjudicats per altres causes, que no gaudeixen de tan enèrgica regulació.

La infracció del Dret de la Competència ha de ser apreciada i examinada pels Jutjats del Mercantil, i el dret a reclamar els danys prescriu als cinc anys d’haver cessat la infracció, però quedarà interromput si alguna autoritat de la competència inicia un procediment sancionador fins que aquest acabi.

Si té algun dubte sobre aquest article o si vol comentar el cas amb l’equip d’advocats especialistes, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment.

Juan Núñez

Soci Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.