Possible imposició de costes en via administrativa, des de l’1 de gener de 2018.

19 febrer, 2018

El passat 30 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret 1073/2017 de 29 de desembre que, entre altres qüestions, modifica el contingut de l’article 51 del Reglament General Tributari, sobre costes del procediment, que fins ara era inaplicable per falta de desenvolupament.

El referit article 51 atorga als Tribunals Econòmic-Administratius la potestat d’imposar les costes del procediment en via econòmic administrativa, als ciutadans que interposin davant la mateixa una reclamació per no estar d’acord amb alguna liquidació, quan apreciïn temeritat.

Què és el concepte de temeritat?

Segons aquest article, es podrà apreciar temeritat en la reclamació, quan aquesta estigui falta de fonament o s’apreciï mala fe, o quan es produeixin peticions o es promoguin incidents amb manifest abús de dret o que comportin frau procedimental.
Així mateix, la mala fe pot ser apreciada quan la reclamació tingui com a única finalitat causar la dilació del procediment.

Quantia de les costes en via administrativa.

L’import de les costes, serà el 2% de la quantitat reclamada, amb un mínim de 150 euros per a les reclamacions o recursos resolts per òrgan unipersonal, i de 500 euros pels que es resolguin per òrgan col·legiat. En cas d’impagament, es procedirà a la seva exacció per procediment de constrenyiment.

Costas-Procedimientos-Administrativos

Igual que passa en via judicial, quan les pretensions haguessin estat estimades total o parcialment no s’imposaran les costes. No obstant això, i a diferència de la via judicial, contra la condemna en costes no es podrà interposar cap recurs, sense perjudici de la seva revisió juntament amb el recurs d’alçada que pogués interposar-se, si escau.

Jutge i part

Es tracta, doncs, que l’òrgan administratiu que revisa les seves pròpies resolucions tindrà la facultat d’imposar a l’administrat que intenta exercir el seu dret a recórrer, una quantia determinada en concepte de costes, si considerés –al seu sol criteri (doncs no hi ha possibilitat de recurs)-, que es donen uns requisits tan opinables i controvertits com els citats, per apreciar que hi ha hagut temeritat.

A diferència també de la via judicial, aquestes costes seran aplicades sempre a una predeterminada part -al administradors, com a mesura dissuasòria, per reduir la litigiositat, com exposa el mateix Reial decret.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

Dimitrichka Anghelova
Asesora Fiscal

 

 

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.