Reinversió de l’habitatge habitual en un habitatge en construcció

11 març, 2019

  1. Concepte d’habitatge habitual a l’efecte de determinades exempcions: art. 41.bis de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

Segons la normativa de l’IRPF, l’habitatge habitual és aquella edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, almenys, 3 anys.

No obstant això, en cas que no hagués transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’habitatge va tenir caràcter habitual, quan es produeix la mort del contribuent o es presenten circumstàncies que obliguen el canvi del domicili, com ara, matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació, o canvi d’ocupació, o altres anàlogues justificades.

planning-3536753_1280

A més, per qualificar l’habitatge que es transmeti com habitual, s’estarà al que disposa l’article 41 bis.3 del Reglament de l’IRPF en el qual s’estableix el següent:

«3. Només als efectes de l’aplicació de les exempcions que preveuen els articles 33.4. b) i 38 de la Llei de l’impost, s’entén que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual quan, d’acord amb el que disposa aquest article, aquesta edificació constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagi tingut aquesta consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió”.

Així mateix, perquè l’habitatge adquirit tingui caràcter d’habitual, segons l’art. 41.bis.2 de la Llei de l’IRPF ha de ser habitat de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o acabament de les obres. El Reglament d’IRPF preveu una sèrie de circumstàncies que justifiquen l’incompliment del termini de dotze mesos per a l’ocupació de l’habitatge, sense que aquesta perdi el seu caràcter d’habitual, que són les següents:

Defunció del contribuent.
Ø Celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació, canvi d’ocupació i altres anàlogues justificades.
Ø Quan el contribuent gaudeixi d’un habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació (públic o privat) i l’habitatge adquirit no sigui objecte d’utilització. En aquest cas el termini d’ocupació començarà a comptar-se a partir de la data del cessament.
Ø Perquè l’habitatge tingui la consideració d’habitual, es requereix que les circumstàncies que necessàriament impedeixin la seva ocupació sorgeixin un cop l’habitatge hagi estat adquirit -o acabades les obres, en el supòsit de construcció-, ja que és el moment quan comença el còmput del termini de dotze mesos per a la seva ocupació.

D’altra banda, cal destacar que un mateix contribuent no pot tenir més d’un habitatge habitual, de manera que, quan resideixi part de la setmana en un municipi i part en un altre disposant en ambdós d’habitatges de la seva propietat, només un dels habitatges tindrà la consideració d’habitatge habitual, havent de tenir en compte a aquest efecte aquell en què resideixi durant més temps al llarg del període impositiu (V2411-09).

  1. L’exempció per reinversió en habitatge habitual:

L’art. 38. 1 de la Llei de l’IRPF:

“Es poden excloure de gravamen els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en les condicions que es determinin.
Quan l’import reinvertit sigui inferior al total del que s’ha percebut en la transmissió, únicament s’exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida”.

D’acord amb la jurisprudència i la normativa fiscal, el contribuent pot gaudir del benefici fiscal de l’exempció per reinversió d’habitatge habitual si destina les quantitats obtingudes de la venda del seu habitatge habitual en satisfer el preu d’un nou habitatge habitual en construcció, inclòs l’autopromoció, sempre que el  habitatge s’adquireixi jurídicament (finalització de les obres) en el termini d’entre els 2 anys anteriors i posteriors de la transmissió de l’anterior habitatge habitual, amb independència que s’hagués invertit tot l’import en el termini . És a dir, que no és suficient l’adquisició de solar o l’inici de les obres de construcció, sinó que és imprescindible que l’habitatge sigui adquirit, en sentit jurídic, en termini de 2 anys, i és irrellevant l’inici de les obres (V0093- 17, V0426-08 i Resolució de 8 de setembre de 2016 Tribunal Econòmic Administratiu Central).

En els casos de lliuraments de quantitats del promotor l’adquisició de l’habitatge s’entén produïda, quan una vegada subscrit el contracte de compravenda, es realitzi la tradició o lliurament de cosa venuda, que pot ser de diferents formes: posada en poder i disposició de la cosa, lliurament de les claus o títols de pertinences, o l’atorgament de l’escriptura pública.

Ara bé, un dels aspectes més importants és que, perquè l’habitatge constitueixi la residència habitual del contribuent, tal com estableix l’art. 41.Bis.2 de la Llei de l’IRPF ha de ser habitat de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en termini de 12 mesos, comptats des de la data d’adquisició o terminació de les obres, llevat que concorri alguna de les circumstàncies anteriorment descrites que impediren l’ocupació de l’habitatge.

Finalment, en cas que la reinversió no es realitzi en el mateix any de la venda de l’habitatge habitual, el contribuent té l’obligació d’informar en la seva declaració de renda en l’exercici en què s’obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Anghelova – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.